Beleidsplan risicocommunicatie

VRBZO wil dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen, bij een noodsituatie. En dat ze ook anderen helpen die dat niet zelf kunnen. Dit betekent dat mensen zich bewust moeten zijn van de fysieke risico's in hun leefomgeving. En dat ze zich moeten voorbereiden, voordat er een noodsituatie is. Als die noodsituatie dan ook echt komt, bijvoorbeeld een situatie met extreem geweld of een natuurbrand, kunnen zij zelf de risico’s afwegen en in actie komen.

Om dit voor elkaar te krijgen stelde het Algemeen Bestuur het Beleidsplan risicocommunicatie in 2022 vast. We kiezen ervoor om met Risicocommunicatie de algemene weerbaarheid te verbeteren. Daarbij hebben we vooral aandacht voor 5 risico’s, die het belangrijkste bleken voor inwoners en professionals:  

  1. extreem geweld en terrorisme (hele regio)
  2. aantasting cybersecurity en cyberdreigingen (hele regio)
  3. verstoring telecom en ICT (hele regio)
  4. storm en windhozen (hele regio)
  5. natuurbranden (beperkte doelgroep rondom natuurgebieden)

Gedragswetenschappelijke inzichten

Wanneer we met onze inwoners communiceren, willen we onze boodschap zo vormgeven dat deze zo veel mogelijk effect heeft. Daarom maken we gebruik van inzichten van gedragswetenschappers. 

Zij adviseerden ons om te kiezen voor een integrale strategie: het inzetten van een algemene overkoepelende campagne, in combinatie met specifieke campagnes per risico. Daarnaast onderzochten we van wie onze inwoners informatie verwachten. Want het effect van onze boodschap wordt ook bepaald door de afzender. Samen met gemeenten bespraken we de resultaten van dat onderzoek.

We weten dat bij goede communicatie niet alleen aandacht moet zijn voor het gevaar, maar ook voor oplossingen of hoe je omgaat met het gevaar. Als de dreiging in onze communicatie te sterk is, terwijl mensen inschatten dat ze niet in staat zijn om met het gevaar om te gaan, gaan mensen het gevaar bijvoorbeeld ontkennen, afzwakken of negeren.

Blijf uit de rook

Rook is schadelijk en gevaarlijk. We communiceren dat op verschillende manieren en momenten. Bijvoorbeeld elk jaar bij de eerste droge periode, wanneer de kans op natuurbranden groot is. Informatie over de achtergrond en werkwijze is beschikbaar op onze website. Daarnaast zetten we de campagne Blijf uit de rook regelmatig in na een woning- of industriebrand.

In 2022 vroegen we extra aandacht voor de gevaren van rook, na een brand in de buurt. Via Facebook en Instagram kregen inwoners, die zich in een bepaalde straal van de locatie van de brand bevonden, een bericht in hun tijdlijn. Vanaf 1 januari tot en met 1 oktober bereikten we zo 136.740 inwoners online.

Brandveilig leven

In 2022 voerden we niet alleen het bestaande programma Brandveilig Leven uit. We investeerden ook in de ontwikkeling van nieuwe producten. Voorbeelden hiervan zijn Maatwerkadvies (brand)veilig leven gemeenten en Ik laad accuraat.

Maatwerkadvies voor gemeenten

We willen graag weten waar we in een gemeente een bepaalde interventie, product of campagne het beste kunnen toepassen. Daarom ontwikkelden we (met behulp van beschikbare, anoniem gemaakte data) een Brandveilig Leven kaartlaag. Door verschillende indicatoren te combineren, kunnen we risicogebieden herkennen. Die indicatoren zijn bijvoorbeeld type woning, demografische gegevens, branden uit het verleden en de aanrijtijden van de brandweer. 

Binnen de risicogebieden is de kans groter dat er een woningbrand ontstaat, waarbij mogelijk ook slachtoffers vallen. Om dit risico te verkleinen, kunnen we de best passende producten van brandveilig leven inzetten. 
In 2022 vonden er pilots plaats in de gemeenten Son & Breugel, Nuenen, Deurne en Geldrop-Mierlo om met behulp van de kaartlagen plannen van aanpak te maken. In 2023 voeren we deze plannen uit.

Ik laad accuraat

Samen met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, BOVAG (Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders) en RAI (beurs- en congresorganisatie in Amsterdam) pakten we het thema ‘veilig laden van (fiets)accu’s’ op. Met steeds meer elektrische fietsen, verwachten we dat het aantal accubranden in woningen zal toenemen. Om mensen bewuster te maken van dit risico en ze te stimuleren veilig om te gaan met hun accu, is de website www.iklaadaccuraat.nl aangepast. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Brandweer Nederland ondersteunen de website, die daarom door kan groeien naar een centraal landelijk platform rondom dit thema. Dit jaar startte een online campagne in de regio’s Noord- en Oost-Gelderland en Zuidoost-Brabant. 

Volgend jaar breiden we de middelen verder uit met een fysieke campagne met bijbehorend promotiemateriaal.

Cijfers adviezen brandveiligheid

410

Adviezen evenementen 

1569

Adviezen omgeving en objecten 

 879

Controles brandveiligheid