Crash Recovery Systeem

De ontwikkelingen in de automotive-branche gaan snel. Veiligheidsvoorzieningen in voertuigen, zoals airbags en gordelspanners, verkleinen het risico op verwondingen voor inzittenden. Alternatieve voertuigaandrijfsystemen (elektrisch, waterstof, LNG, CNG, enzovoorts) verkleinen de uitstoot van schadelijke stoffen. Het nadeel van deze ontwikkelingen is dat dit het werk voor hulpverleners moeilijker en gevaarlijker maakt. Eenvoudige ongevallen leiden, door al deze technologieën, regelmatig tot een moeilijke en gevaarlijke inzet.

Daarom kregen al onze tankautospuiten in 2022 het Crash Recovery Systeem (CRS). Op basis van het kenteken of het model van een voertuig kunnen we met het CRS precies zien waar we bij een voertuig op moeten letten. Dit kunnen verschillende dingen zijn, zoals airbagpatronen, de accu en de brandstoftank.

Safety & Security Campus

Sinds mei 2021 is VRBZO betrokken bij de Safety & Security Campus (SSC). Binnen dit initiatief werken we samen met politie, douane, defensie, GGD en Brainport Eindhoven aan innovatieve oplossingen, die ons werk eenvoudiger en vooral veiliger kunnen maken. De wereld om ons heen verandert snel en de vragen over veiligheid worden ingewikkelder. Tegelijk zien we technologische ontwikkelingen die ons werk eenvoudiger en veiliger kunnen maken. Maar dit zijn vaak kostbare trajecten die lang kunnen duren. Reden genoeg om niet zelf iets uit te vinden, maar samen te werken. En dat is precies waarom de SSC is opgericht.

De campus bestaat nog niet zo lang. Toch werden er in 2022 al belangrijke stappen gezet. De SSC kreeg een eigen gezicht en logo. Ook startten studenten van onder andere Avans, Saxion en Fontys verschillende projecten op. Ze werken bijvoorbeeld aan een robot (de robothond Spot), die volledig autonoom een onbekende locatie kan verkennen én in kaart kan brengen. Of een follow-me functie waarbij een robot een mens zelfstandig kan volgen. 

Bij deze projecten werken de verschillende diensten samen met de studenten. Maar er wordt ook samenwerking gezocht met bedrijven uit de Brainportregio. Daarnaast organiseerden we in 2022 de eerste bootcamp. Zo’n 60 deelnemers werkten 4 dagen lang aan ideeën voor slimmer en veiliger werken in het veiligheidsdomein. De bootcamp was een groot succes en wordt in 2023 opnieuw georganiseerd.

Meer weten over de SSC? Kijk op www.safetysecuritycampus.com

Afbeelding van de blusrobot, ontwikkeld door de Safety en security campus.

Foto: Megin Zondervan Fotografie

Bevolkingszorg optimaliseren

De samenleving verandert snel en daardoor ook de crises waarmee we te maken krijgen. Om ook in de toekomst van waarde te kunnen zijn, moeten we Bevolkingszorg anders organiseren. Zowel de voorbereiding op crises (dat gebeurt vanuit Bureau Bevolkingszorg), als tijdens een crisis (is verantwoordelijkheid van de crisisorganisatie Bevolkingszorg). We verwachten dat het aantal ‘ongekende’ crises toeneemt. Deze crises zijn anders dan de klassieke rampen. Ze duren meestal lang en er zijn veel verschillende netwerkpartners bij betrokken. De crisisorganisatie zoals we die nu kennen, is niet altijd meer de meest geschikte vorm om in te werken. Daarom gaan we dat anders doen.

We hebben eerst ‘de voorbereiding op crises’ aangepakt. Bureau Bevolkingszorg is daar verantwoordelijk voor, namens het Algemeen Bestuur van VRBZO. Het bureau is 1 van de partijen die in actie komen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deelnemen aan het netwerk van deze partijen en een bijdrage leveren aan de multidisciplinaire voorbereiding, zijn belangrijke onderdelen van het werk. We hebben extra mensen ingezet om informatiemanagement en crisiscommunicatie te verbeteren.. Daarnaast stuurde de coördinerend gemeentesecretaris het bureau nadrukkelijker aan om de binding met de gemeenten te vergroten. Hiervoor is een besluit genomen in het Algemeen Bestuur om de Coördinerend Gemeentesecretaris meer bevoegdheden te geven. Want de kracht van Bevolkingszorg zit in de goede samenwerking tussen de 21 gemeenten binnen onze regio. Samen vormen zij (de crisisorganisatie) Bevolkingszorg.

Omgevingswet

Ook al is de Omgevingswet opnieuw uitgesteld, we merkten in 2022 dat gemeenten toch een OmgevingsvisieOmgevingsplan, Omgevingstafels en programma’s externe veiligheid ontwikkelen.

In het verleden hebben we 7 kernwaarden opgesteld. Deze kernwaarden vormen input voor de omgevingskwaliteit ‘veilige fysieke leefomgeving’. Het zijn (ontwerp)principes of de kaders waarmee de fysieke leefomgeving zo veilig mogelijk kan worden ingericht. De 7 kernwaarden hebben veel gemeenten al overgenomen in hun Omgevingsvisie. Dat is mooi. Deze kernwaarden helpen gemeenten om de leefomgeving zo veilig mogelijk in te richten. Als inwoners met initiatieven komen, schuiven alle partijen die daarbij betrokken zijn aan de ‘Omgevingstafel’ aan. De kernwaarden zijn de kaders waarmee ze rekening kunnen houden. Voordat we aan de Omgevingstafel aansluiten, hebben wij intern met verschillende afdelingen afgestemd.

Wanneer gemeenten de kernwaarden opnemen in hun Omgevingsvisie, kunnen zij deze doorvertalen naar het Omgevingsplan. Want hiermee kunnen ze zorgen voor veiligheid bij nieuwe ontwikkelingen. In onze handreiking staan planregels om de kernwaarden terug te laten komen bij de inrichting van de fysiek (veilige) leefomgeving.

Omgevingsveiligheid als breed begrip in de Omgevingswet

In 2022  gingen we nog verder om Zuidoost-Brabant veiliger te maken. Zo besteedden we bijvoorbeeld aandacht aan thema’s als energietransitie en klimaatverandering. Hoe kun je bijvoorbeeld het natuurbrandrisico beperken? Dat kan op verschillende manieren. In ons nieuwe filmpje over de kernwaarde bouwwerken en leefomgeving, leggen we uit hoe je hier al vroeg bij de ontwikkeling van nieuwe plannen, rekening mee houdt.

Alle informatie over de Omgevingswet staat op onze site. Hier vind je ook filmpjes van onze uitleg over veiligheid in de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan én de kernwaarden.

Nederland krijgt tweede handcrew

In 2022 begon VRBZO, samen met de andere 5 zuidelijke veiligheidsregio’s, met het oprichten van de Handcrew Zuid-Nederland. Elke regio leidde 20 tot 25 brandweermannen en –vrouwen op voor het te voet en met handgereedschap bestrijden van grote natuurbranden. De hoofdtaak van de handcrew is het weghalen van brandstof op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. Het team beschikt over speciale kleding die licht is, beter ademt, meer vocht opneemt en afgeeft en dus minder snel voor hittestuwing zorgt. Het pak is geel van kleur, zodat de brandweermensen in het veld goed opvallen. 2022 stond in het teken van opleiden, in de eerste helft van 2023 gaan de handcrews daadwerkelijk van start.

De eerste handcrew van Nederland, Handcrew Overijssel, is al een paar jaar actief. Door de oprichting van een tweede handcrew is de brandweer voorbereid op meerdere gelijktijdige natuurbranden.

Cijfers inzetten brandweer

2765

Branden

545

Ongevallen

2324

Overige

Zorgrisicoprofiel GHOR

Deze zomer startte het GHOR-bureau met het nieuwe regionale zorgrisicoprofiel (ZRP). Het ZRP geeft een overzicht van de belangrijkste crises voor de acute en publieke geneeskundige zorg. Het profiel laat per crisistype de knelpunten in de zorgketen zien, die de continuïteit van zorg begrenzen en onder druk zetten. Wanneer er geen balans is tussen vraag en aanbod, tijdens rampen en crises, helpt het ZRP de zorgpartners in de regio om besluiten te nemen. Daarnaast geeft het ZRP veiligheidspartners, de ketenpartners en het bestuur van VRBZO inzicht in de risico’s en problemen die de zorgketen bedreigen. 

GHOR Brabant-Zuidoost nam het initiatief voor een ZRP en is verantwoordelijk voor het hele proces: incidenttypen selecteren, incidentbeschrijvingen opstellen, data analyseren en het document ZRP schrijven. Onze zorgpartners ondersteunen ons om incidenttypen te bevestigen en prioriteiten te stellen. Zij schatten de belasting op het primaire proces voor hun eigen organisaties in en de afhankelijkheid van de keten.  

Voortgang

In augustus organiseerden we een 1e informatiebijeenkomst met een aantal zorgpartners uit de regio. Ondertussen hebben we tijdens bijeenkomsten samen besloten welke incidenttypen we verder willen uitwerken in dit project. We werken nu een aantal incidenttypen uit, om te kijken wat de gevolgen zijn voor onze zorgpartners. Eind kwartaal 1 van 2023 verwachten we het definitieve zorgrisicoprofiel op te leveren.  

Op deze infographic staat informatie over het zorgrisicoprofiel en de planning van het project.
Samenwerken met Peelland interventieteam verlengd

In iedere gemeente zijn wel locaties of staan panden, waarvan een of meer van onze partners vermoeden dat er sprake is van misstanden. Om die panden te controleren, zijn er in onze regio een aantal interventieteams. In een interventieteam werkt de gemeente samen met verschillende partners, zoals wijzelf, politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De teams bezoeken de locaties, controleren op verschillende wettelijke onderdelen en handhaven als dat nodig is. VRBZO draagt hieraan bij door de brandveiligheid te controleren en we beoordelen of een deskundig brandweeradvies nodig is.

Het eerste team in de regio was het Peelland Interventieteam (PIT), dat 5 jaar geleden werd opgericht. Verder kennen we nog het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven (BITE), het Kempen Interventieteam (KIT) en het Dommelstroom Interventieteam (DIT).

Het afgelopen jaar keken we terug op de samenwerking in Peelland interventieteam, het convenant liep namelijk ten einde.

In de eerste 5 jaar dat het team actief was, zijn 155 acties uitgevoerd. In het filmpje zie je meer informatie over waar de acties waren en wat ze hebben opgeleverd.

Omdat alle partijen tevreden waren, is besloten om ook de komende 4 jaar de samenwerking voort te zetten.

Themadag evenementenveiligheid

Samen zorgen voor veilige evenementen in Brabant. Daar staan en gaan we voor. Ruim 250 collega’s van Brabantse overheden en partners uit de evenementensector kwamen op 5 oktober 2022 in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch bij elkaar voor de Themadag evenementenveiligheid. Een netwerkdag voor alle betrokken collega’s vanuit de gemeenten, hulpdiensten, organisatoren van evenementen en toeleveranciers.

VRBZO organiseerde samen met de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord deze 3e themadag om antwoord te krijgen op vragen als: Wat leren we van de ervaringen van het afgelopen evenementenseizoen en de coronacrisis? 

Hoe delen we kennis over evenementveiligheid voor de toekomst? Het programma stond vol interessante lezingen, discussies en verdiepingssessies.