VRBZO wil dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. En dat ze ook anderen helpen die dat niet zelf kunnen. Dit betekent dat mensen zich bewust moeten zijn van de fysieke risico's in hun leefomgeving en zich hierop voorbereiden, voordat er een noodsituatie is. Als die noodsituatie dan ook echt komt, bijvoorbeeld een ongeval met gevaarlijke stoffen of een pandemie, kunnen zij zelf de risico’s afwegen en in actie komen.

Beleidsplan risicocommunicatie

Om aan te sluiten bij de behoefte aan communicatie van onze inwoners, hebben we daar onderzoek naar gedaan. We weten nu over welke risico’s uit het Regionale Risicoprofiel ze zich het meeste zorgen maken. We weten ook welke informatie ze nodig hebben. Dit hebben we afgewogen tegen de impact van de risico’s en de kans dat de risico’s zich voordoen. Zo bepaalden we de inzet van risicocommunicatie.

We kiezen ervoor om met risicocommunicatie eerst in te zetten op de algemene weerbaarheid. Dat wil zeggen dat we handelingsperspectieven geven, die passen bij een groot deel van de risico’s uit het Regionale Risicoprofiel. 
Dat vullen we aan met handelingsperspectieven voor de 5 risico’s die het belangrijkste bleken voor inwoners en professionals: 

  1. extreem geweld en terrorisme (hele regio)
  2. aantasting cybersecurity en cyberdreigingen (hele regio)
  3. verstoring telecom en ICT (hele regio)
  4. storm en windhozen (hele regio)
  5. natuurbranden (beperkte doelgroep rondom natuurgebieden)

Daarnaast sluiten we aan bij de landelijke aandacht voor het risico ‘pandemie’.

Gedrag beïnvloeden

Dit jaar hebben we meerdere campagnes gevoerd om inwoners bewust te maken van de gevaren in hun leefomgeving en de schadelijke gevolgen daarvan. We hopen dat ze daardoor (brand)veiliger gedrag laten zien.

De gebruikers van Facebook die tijdens de campagne binnen 200 meter van het spoor verbleven, kregen een bericht van ons op hun tijdlijn. Zo bereikten we bewoners, studenten, werkenden en bezoekers van het gebied rondom het spoor.

De campagne kende 3 fases:

  1. In de eerste fase wilden we zoveel mogelijk mensen bereiken om hen (opnieuw) kennis te laten maken met de campagne ‘Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor? Heb de risico’s door!’.
  2. In fase 2 vroegen we extra aandacht van de mensen waarbij we interactie hadden gezien in fase 1. Daarnaast kregen ook nieuwe mensen in het gebied de boodschap op hun tijdlijn.
  3. Tijdens de laatste fase gaven we het handelingsperspectief aan degenen die iets met het vorige bericht hadden gedaan én nieuwe mensen in het gebied. Zij konden onder andere een video bekijken.

Deze campagne hielden we samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord en de gemeenten aan het spoor. 

Dat betekende dat mensen in Best, Boxtel, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Nuenen en Vught een bericht konden ontvangen.

De eerste resultaten zijn goed. Meer mensen dan gemiddeld bij een campagne op Facebook deden iets met onze berichten. In de 3e fase werd de video goed bekeken. De exacte aantallen en de conclusies die we daaruit kunnen trekken, gaan we begin 2022 met de gemeenten bespreken die deelnamen aan deze campagne.

Cijfers aantal mensen bereikt met spoorcampagne

134.932

Fase 1

24.595

Fase 2

33.748

Fase 3

Blijf uit de rook

Rook is schadelijk en gevaarlijk. We vroegen daar extra aandacht voor na een brand in de buurt. Via Facebook en Instagram kregen inwoners, die zich in een bepaalde straal van de locatie van de brand bevonden, een bericht in hun tijdlijn.

Cijfers campagne Blijf uit de rook

22

aantal campagnes 

269.625

unieke personen bereikt

Veilig stoken

Schoorsteenbrand is de meest voorkomende oorzaak van een woningbrand in onze regio. Regelmatig je schoorsteen laten vegen, is een belangrijke maatregel om brand in de schoorsteen te voorkomen. 

Wij houden bij wanneer en waar we bij een schoorsteenbrand worden gealarmeerd. Zo weten we in welke gebieden de laatste 4 jaar de meeste schoorsteenbranden waren. De mensen die daar wonen hebben aan het begin van het stookseizoen een oproep gekregen om de schoorsteen regelmatig te laten vegen. 

Veilig vluchten

Bij brand ben je de eerste minuten op jezelf aangewezen. Hoe je dan het veiligste buiten komt moet je weten en liefst ook oefenen. Om dat te stimuleren is er een digitale oefening ontwikkeld.
Afgelopen jaar hebben we hier aandacht voor gevraagd in de gebieden waar we als brandweer minder snel aanwezig kunnen zijn. De bewoners hebben een kaart ontvangen om hen te attenderen op hun zelfredzaamheid. Daarbij bieden we de digitale oefening via een QR-code aan, zodat ze zelf eenvoudig kunnen testen of hun vluchtroute veilig is.

Ik laad accuraat

75% van de mensen met een elektrische fiets geeft aan zich zelden of nooit zorgen te maken over brand door deze fiets! Terwijl we landelijk zien dat het aantal branden bij mensen thuis door een fietsaccu stijgt.

Samen met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, consumenten, fietsverkopers en belangenorganisaties hebben we onderzoek gedaan. We testten hoe we de meeste mensen konden stimuleren om de 10 tips voor het (brand)veilig opladen van elektrische fietsen te lezen.

Mensen klikten vaker op de tips als ze dachten dat ze schade en verlies konden voorkomen. 

Op basis daarvan is de website www.iklaadaccuraat.nl verder ontwikkeld. Komend jaar gaan we hier extra aandacht voor vragen.

Cijfers bereik campagnes Brandveilig Leven 

7.700

Adressen Veilig stoken 

10.489

Adressen Veilig vluchten 

21.938

Bereikte mensen 'Ik laad accuraat'