Altijd voorbereid 

We zijn altijd voorbereid op een mogelijke crisis. Crisisbeheersing coördineert en faciliteert dat. Daarvoor werken we nauw samen met onder andere gemeenten, politie en GGD.
Steeds vaker roepen we in een voorbereidende fase al de verschillende disciplines bij elkaar om ons voor te bereiden op een mogelijke crisis. We wachten dus niet af tot er echt iets gebeurt. Ook ondersteunen we andere regio’s als dat nodig is.
Afgelopen jaar deden we dat bij de jaarwisseling, bij de dreigende avondklokrellen en de waarschuwing voor cyberaanvallen. Daarnaast verleenden we vanuit de crisisorganisatie ook ondersteuning bij de overstromingen in Limburg.

Jaarwisseling

De jaarwisselingen van 20/21 en 21/22 waren door de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod anders dan normaal. We maakten daarom afspraken over onze samenwerking en hoe we met elkaar informatie zouden uitwisselen. Tijdens de eerste jaarwisseling kwamen uit voorzorg zelfs enkele collega’s uit de crisisorganisatie ieder uur digitaal (via Teams) bij elkaar.

Avondklokrellen

Toen de avondklok werd ingesteld en het in Eindhoven onrustig werd, nam de ‘Operationeel leider’ contact op met de gemeente en bood zijn ondersteuning aan. Hij riep de betrokken collega’s van de crisisorganisatie bij elkaar voor een digitaal overleg, als voorbereiding op een mogelijke crisis.

Toen de onrust overging in rellen werd de crisisorganisatie officieel ingeschakeld. Fysiek bij elkaar komen was onmogelijk omdat het in Eindhoven te gevaarlijk was om de straat op te gaan. Maar door de ervaring van de jaarwisseling konden we het meteen gestructureerd digitaal oppakken. Tijdens de digitale vergaderingen sloten alleen collega’s aan die op dat moment nodig waren bij de bestrijding van deze crisis. Zo waren de vergaderingen overzichtelijk, veilig en kon de crisisorganisatie goed ondersteunen.

Cyberaanvallen

Begin december waarschuwde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) voor ‘aanvallen met een potentieel grote impact’. Wij hebben hun advies, om ons voor te bereiden op dit scenario, direct opgepakt.
We stelden een speciaal team samen, dat extra alert is op de werking van onze systemen en signalen van verstoringen. Ook bereidde dit team zich voor op eventuele effecten van cyberverstoringen.

Regionaal hielden we contact met onze gemeenten en netwerkpartners om mogelijke kwetsbaarheden snel te signaleren. Landelijk sloten we aan bij het LOCC om de stand van zaken en de taken van alle veiligheidsregio’s te bespreken.

Cijfers GRIP

Afgelopen jaar werd er 4x GRIP afgekondigd. Dat betekent dat er een crisis was waarbij de Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure (GRIP) in gang werd gezet.

2

GRIP 1

1

GRIP 3

1

GRIP 4

Bijstand in Limburg

De watersnoodramp in Limburg was zo groot, dat hulpdiensten en crisisorganisatie daar werden overvraagd. Ze vroegen bijstand aan andere regio’s, waaronder die van ons. Vanuit de crisisorganisatie ondersteunden we hen onder andere met omgevingsanalyses, coördinatie en GHOR-functies. Praktische hulp boden we met 3 basisbrandweerpelotons. Collega’s troffen ter plaatse “een indrukwekkende situatie” aan met veel leed onder de bevolking. Mooi dat we konden helpen. 

Een centrale aansturing van de werkzaamheden van de geneeskundige hulpverlening is altijd belangrijk, maar cruciaal tijdens een crisis. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG, ook directeur GGD) heeft deze rol. De afdeling GHOR van VRBZO ondersteunt de DPG daarbij.

De aansturing van de GHOR is belangrijk. Maar ook de aansluiting van de GHOR op de vele organisaties in de geneeskundige hulpverlening, de rest van VRBZO en andere multipartners.

Dat willen we beter organiseren. Daarvoor is het ‘aanpassen van de governance’ noodzakelijk. Zodat de DPG de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de geneeskundige dienst goed kan uitvoeren. En de GHOR heldere kaders krijgt om haar taken uit te voeren. 

In 2021 werkten we aan een bestuurlijke opdracht voor het ‘aanpassen van de governance’. De coronacrisis heeft het proces van deze opdracht vertraagd, het bestuur krijgt begin 2022 een voorstel ter besluitvorming.

Gezondheid vraagt organisatie

Vanuit onze expertise proberen wij de gezondheid van onze inwoners te bevorderen en te bewaken. Maar we zijn niet de enige organisatie die dat doet. Het is belangrijk dat we met die andere organisaties samenwerken en elkaars kwaliteiten benutten. 
Afgelopen jaar pasten we werkprocessen aan, zodat de samenwerking tussen de officieren van Dienst Geneeskundig en met de GGD beter werd. Met de 2 andere Brabantse veiligheidsregio’s werkten we aan een gezamenlijk infectieziekteplan. We adviseerden bij het (corona-)veilig organiseren van evenementen. En bij de huisvesting van asielzoekers werd ook dankbaar gebruik gemaakt van onze kennis en deskundigheid. 

Optimale Bevolkingszorg

In 2021 konden we de taken en de werkwijze van Bevolkingszorg goed analyseren en al op enkele punten verbeteren. Dat lukte omdat de notitie ‘Optimalisering Bevolkingszorg’ werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur, waardoor we het team konden uitbreiden.
Wat hebben we onder andere aangepakt?

  • We verbeterden het proces nafase. In deze fase pakken we op wat er na een ramp of crisis (als alle hulpdiensten zijn vertrokken) nog geregeld moet worden. Alle collega’s die betrokken zijn bij de nafase, werden opnieuw opgeleid.
  • Het systeem ‘Veiligheidspaspoort (VP)’ richtten we in en namen we in gebruik. VP laat de vakbekwaamheid van functionarissen van Bevolkingszorg voortaan direct zien, zowel op regionaal als gemeentelijk niveau.
  • Het hele proces van nieuwe collega’s aannemen in de crisisorganisatie, is nu beter afgestemd binnen onze organisatie en met onze partners.
  • We ontwikkelden nieuwe online opleidingen voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie en namen ze in gebruik.

Kennis delen en verbinding zoeken 

In 2021 werd onze samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Noord weer beter. We delen 1 meldkamer en we zijn 1 politieregio, dus onze processen moeten op elkaar aansluiten. Om dat te stimuleren organiseerden we onder andere de multi vakdagen.

Multi vakdagen

Collega’s die bij grotere complexe incidenten met elkaar samenwerken, kwamen bij elkaar. Bijvoorbeeld de netwerkpartners (zoals waterschap, elektriciteitsbedrijven en defensie) en functionarissen die een operationele taak hebben binnen de multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Met praktijkvoorbeelden gaven ze inzicht in elkaars werk. Omdat er nu rust en tijd was om met elkaar in gesprek te gaan, kon iedereen zich verdiepen in de overwegingen en belangen van de ander. Daarbij stimuleerden we de verbinding en samenwerking tussen de werkvelden, collega’s en regio’s.
Conclusie van de deelnemers was dat dit verbinding, begrip en betrokkenheid bracht. “Het geeft een goede basis voor de momenten dat we elkaar tegenkomen bij incidenten.”