Website VRBZO

In april 2021 publiceerden we een nieuwe website. Verschillende doelgroepen, zoals gemeenten, netwerkpartners, bedrijven en potentiële nieuwe medewerkers, vinden op deze site beter hun weg. Je vindt op www.vrbzo.nl informatie over ons werk, nieuws, publicaties, etc.

Veilige informatievoorziening

Digitaal informatie opslaan, uitwisselen en gebruiken is steeds meer standaard geworden. Wij maken daarvan ook gebruik bij ons werk. Zowel in de crisisorganisatie als bij de brandweer. Het vergroot zelfs de (fysieke) veiligheid als we informatiegericht werken. Maar dan moeten we onze informatie wel goed kunnen afschermen.

Dit jaar startte het project ‘Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)’. De BIO beschrijft de controles en maatregelen die minimaal nodig zijn om onze informatiestromen beschikbaar, integer en vertrouwelijk te houden. 

Daarvoor maakten we eerst inzichtelijk welke informatievoorzieningen wij op dit moment gebruiken. We hebben daarnaast een analyse gemaakt van al onze processen. De processen die voor ons werk kritiek zijn, pakken we als eerste aan. Zo vergroten we onze digitale weerbaarheid stap voor stap de komende jaren. 

Veiligheidsradar

De laatste jaren kregen we te maken met situaties die we minder goed konden voorspellen en afweken van eerdere crises. Bijvoorbeeld de coronacrisis en de avondklokrellen. We hebben gemerkt dat we niet kunnen vasthouden aan de vertrouwde aanpak. We moeten flexibeler en veerkrachtiger reageren op wat er gebeurt. Dat betekent dat we de mogelijke risico’s moeten overzien en de effecten daarvan moeten inschatten.

Van statisch beeld naar een actueel en dynamisch zicht op risico’s

We werken nu aan een flexibel Regionaal Risicoprofiel, dat de onderlinge verbanden in beeld brengt. Daarvoor hebben we een veiligheidsradar gemaakt, waarin onder andere ontwikkelingen, thema’s, capaciteit en effectgebieden staan. 

Zo zijn we beter in staat te anticiperen op risico’s. Risico’s die zich niet alleen op regionale of landelijke schaal ontwikkelen, maar ook lokale risico’s. We zien het als een hulpmiddel voor de (bestuurlijke) besluitvorming tijdens een crisis en als uitgangspunt om organisatorische keuzes te kunnen maken.

In 2022 gaan we verder met de ontwikkeling van deze veiligheidsradar. Het huidige Regionaal Risicoprofiel vind je op www.vrbzo.nl

Waar gaan we heen met de brandweer?

De brandweer wil minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Niets nieuws eigenlijk, dit willen we al jaren.

Vanaf 2021 bereiden we ons bij incidentbestrijding anders en bewuster voor op de toekomst. We maken gerichte keuzes. We kijken daarbij naar de huidige en de te verwachten ontwikkelingen. We schatten in wat de impact daarvan op ons werk is. En bekijken de mogelijkheden om hierop in te spelen door ons af te vragen: Wat betekent dat voor onze voorbereiding?

Vanuit 8 thema’s kijken we met ‘Incidentbestrijding 2025’ vooruit, zodat we nu -  maar ook in 2025 - goed voorbereid zijn op alle mogelijke incidenten. En we ze waar mogelijk kunnen voorkomen.

Cijfers opleidingen

We verzorgden meerdere opleidingen voor brandweercollega’s. Het aantal deelnemers per opleiding was verschillend. Hieronder het aantal groepen per opleiding in 2021.

12

Manschappen

3

Bevelvoerders

2

Instructeurs

6

Overige opleidingen

Leren van incidenten

We willen leren van incidenten. Daarom onderzoeken we de invloed van techniek, tactiek en gedrag bij onder andere brand, ernstige verkeersongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen. Door een 24-uurs piketdienst komt er meteen een onderzoeker ter plaatse om informatie te verzamelen.

Die informatie analyseren we. De leerpunten delen we binnen de brandweerorganisatie, zowel regionaal als landelijk. Zo verbeteren we onze hulpverlening en uiteindelijk wordt onze incidentbestrijding effectiever. 

Sommige incidenten en bijbehorende onderzoeken maken niet alleen onszelf bewuster en effectiever. Ook voor bedrijven en inwoners van de regio kunnen onze ervaringen interessant zijn. Daarom hebben we van de brand in een grote opslagloods in Hapert in 2020 een film gemaakt. Iedereen kan leren van de specifieke risico’s van dit soort branden. We vergroten daarmee de veiligheid voor burgers en ons eigen personeel.

Altijd de snelste ter plaatse

Natuurlijk willen we zo snel mogelijk helpen in noodsituaties. Waar een incident ook plaatsvindt, we willen die eenheid alarmeren die er het eerste kan zijn. We bedachten een slimme applicatie, die dynamisch alarmeren mogelijk maakt. Het systeem is samen met het bedrijf SafetyCT ontwikkeld en we zijn er heel tevreden over. Inmiddels gebruiken 7 andere regio’s deze applicatie ook. 

Het systeem weet welke eenheden beschikbaar zijn en waar ze zich bevinden. Op het moment van alarmeren bepaalt het systeem wie het snelste op de plaats van het incident kan zijn. Die eenheid wordt gealarmeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en evenementen. 
Ook bekijkt het systeem meteen hoe de waterwinning in de buurt van het incident is. Als de waterwinning niet voldoende of te ver weg is, wordt daarvoor direct extra materieel gestuurd. 

Uitrukken over de grenzen van de regio

De interregionale samenwerking met de brandweer van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio is een feit. Bij een incident alarmeren we degene die het eerste ter plaatse kan zijn, zonder rekening te houden met de regiogrenzen. Dit doen we met onze tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen en redvoertuigen. 

Andersom kunnen de mensen in Zuidoost-Brabant ook rekenen op de inzet van deze typen eenheden uit Brabant-Noord en/of Midden- en West-Brabant. 

Zowel technische als organisatorische aanpassingen maakten de interregionale samenwerking mogelijk. Zo wisselen we nu bijvoorbeeld de digitale informatie over brandkranen en objecten uit met de eenheden van de buurregio’s. 

Cijfers inzet brandweer

Afgelopen jaar hoefden we minder vaak te helpen bij branden en overige incidenten (storm, wateroverlast).
Dat is te verklaren: er waren minder natuurbranden en er was nauwelijks heftig weer in onze regio. De brandweer ging ter plaatse bij:

2.292

Brand

432

Ongeval

2.047

Overige

Nieuw materieel

We werken steeds meer samen met andere regio’s bij de aankoop van nieuw materieel. Soms alleen tijdens het proces van aankoop. Een andere keer is het de start van een structurele samenwerking op een bepaald gebied.

Hoogwerkers

Samen met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, startten we in 2018 met een aanbesteding van nieuwe,  identieke hoogwerkers. Na het traject van aanbesteden, levering en opleiden van gebruikers, zijn onze 2 nieuwe hoogwerkers sinds september operationeel. De regio heeft nu 7 hoogwerkers verspreid over 7 kazernes.

Grootschalig watertransportsysteem

We namen een nieuw grootschalig watertransportsysteem in gebruik. Hiermee kunnen we grote hoeveelheden bluswater vanaf open water aan een incidentlocatie leveren. 

Soms voldoen de openbare bluswatervoorzieningen (bv. brandkranen) niet aan de behoefte aan bluswater bij een brand. Dan zetten we watertransportsystemen in om extra bluswater op de incidentlocatie te krijgen. Als er erg veel extra water nodig is óf als de afstand tot de waterwinning te groot is, dan alarmeren we een grootschalig watertransportsysteem. 

Volgens de landelijke prestatie-eis moeten we binnen 60min na alarmering tenminste 8000 liter/min kunnen transporteren over een afstand van 1500m en tenminste 4000 liter/min over een afstand van 3000m. Deze eisen vragen een behoorlijke investering van materieel en personeel, daarom werken we samen met  Veiligheidsregio Limburg-Noord. Op deze wijze leveren we acceptabele operationele prestaties. 

De twee nieuwe watertransportsystemen (WTS 1500) kunnen ieder 1500 meter overbruggen. Het peloton Grootschalige Watervoorziening van onze regio bestaat uit twee WTS 1500 uit onze regio en één WTS 1500 uit de regio Limburg-Noord. 

Nieuwe brandweercollega’s

De regionale werving van brandweervrijwilligers zorgde voor een mooi resultaat. Uiteindelijk konden we 40 mensen aannemen, van de 244 mensen die interesse toonden.

Cijfers werving

137

Bezochten informatiebijeenkomst 

81

Sollicitaties

60

Deelnemers selectiedag 

40

Start bij brandweer