Corona nog actueel

Ook in 2021 waren we volop bezig met de coronacrisis. Tijdens de eerste maanden konden we de crisisorganisatie afschalen, omdat er minder besmettingen waren. We kregen er een regietaak voor in de plaats en bleven daarmee nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. Toen na de zomer bleek dat er weer meer inzet en overleg nodig was, intensiveerden we de contacten met het bestuur en andere hulpdiensten.

Eind december 2020 verving de tijdelijke Coronawet de noodverordeningen. De bevoegdheden gingen daarmee van de voorzitter van VRBZO naar de burgemeesters. Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen in die tijd ook terugliep, konden we de nafase voorbereiden. Toen dat plan was vastgesteld konden we, na landelijke afstemming met alle Veiligheidsregio’s, op 1 juli de crisisorganisatie na ruim een jaar ontbinden.

Multi Covid Team
De bestuurders in Zuidoost-Brabant wilden de regie over de coronacrisis centraal houden. Ze wilden duidelijkheid voor burgers en bedrijven, met dezelfde maatregelen en afspraken in heel onze regio. 

Ze vroegen ons om daarvoor af te stemmen binnen de regio, in heel Brabant en landelijk.
De volledige crisisorganisatie actief houden was niet nodig. In plaats daarvan richtten we het Multi Covid Team (MCT) op. Degenen die een rol hebben bij de bestrijding van de coronacrisis, nemen daaraan deel. Niet alleen vanuit onze organisatie, maar bijvoorbeeld ook vanuit de GGD.

Het MCT heeft inmiddels diverse scenario’s uitgewerkt om de gevolgen van het aantal besmettingen te kunnen overzien en te vergelijken met (landelijke) maatregelen. Dit team schat bijvoorbeeld in of we zorg kunnen blijven leveren (de zorgcontinuïteit) of naar ‘code zwart’ gaan. En ze houden in de gaten wat de mogelijke gevolgen zijn voor de openbare orde en veiligheid in onze regio. 

Aanspreekpunt zorgpartners

De GHOR is in onze regio het geneeskundige intermediair. Ze ondersteunt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) om de continuïteit van de zorgketen te bewaken. Daarnaast heeft de GHOR contacten met álle zorgpartners, van apotheek tot ziekenhuis. De knelpunten die de zorgpartners ervaren, bespreken ze met de GHOR. Tijdens de coronacrisis bleek dit erg waardevol.

Regelmatig konden we de knelpunten met ons netwerk oplossen. Zo bemiddelden we bijvoorbeeld bij de doorstroming van patiënten. 
En als we het niet zelf konden oplossen? Dan zetten we de knelpunten op de agenda van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg), het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) en diverse landelijke overleggen.

Acties Eindhoven Airport

We hebben voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op Eindhoven Airport meerdere acties uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen.

Steekproeven verplichte documenten

Vanaf half december 2020 controleren wij steekproefsgewijs of de passagiers die aankomen op het vliegveld de verplichte gezondheidsverklaring én een negatieve uitslag van een PCR-test kunnen overleggen. In de zomer kwam daar de controle op het Digitale Corona Certificaat (DCC) bij. 

We rapporteren alles wat niet volgens de regels gaat aan het ministerie. De controles hadden het gewenste effect, want we merken nog zelden dat passagiers niet over de verplichte documenten beschikken.

Quarantaineverklaringen

Sinds de 2e helft van 2021 ontvangen we ook de verplichte quarantaineverklaring die iedere reiziger aan de luchtvaartmaatschappij moet overhandigen. Wij maken daaruit een selectie en versturen die via een koeriersdienst naar het ministerie van VWS. Zij controleren vervolgens telefonisch of de reiziger zich aan de verplichte quarantaine houdt.

Aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) rapporteren we wat we binnenkrijgen van de verschillende luchtvaartmaatschappijen. Daarmee onderzoekt ILT hoe de luchtvaartmaatschappijen de maatregelen naleven.

Cijfers acties op Eindhoven Airport

400

Gecontroleerde vluchten 

17.000

Gecontroleerde passagiers 

500.000

Uitgereikte testkits 

Gratis zelftestkit

Terugkerende reizigers kregen eind 2021 een zelftest aangeboden. Samen met Eindhoven Airport en de GGD zorgden wij ervoor dat zoveel mogelijk passagiers deze ontvingen.