Wat te doen bij een griepcrisis?


Ieder jaar ligt het gevaar van een griepepidemie op de loer. Tijdens de griepepidemie van 2017-2018 bleek dat grieppatiënten die niet thuis verzorgd konden worden, onnodig ziekenhuisbedden bezet hielden. Daardoor kwam de reguliere zorg in het gedrang.

Cohortverpleging

Grieppatiënten aan hun lot overlaten is uiteraard geen optie. Daarom hebben we na de griepepidemie bekeken hoe de zorgsector het probleem kan vermijden. We vonden de oplossing in cohortverpleging: er wordt een locatie ingericht waar tijdens de piek van een griepcrisis maximaal 20 à 23 grieppatiënten uit de regio terecht kunnen. Deze patiënten hebben geen ziekenhuiszorg nodig, maar ze kunnen door gebrek aan thuis- of mantelzorg ook niet thuis verzorgd worden. Door cohortverpleging wordt het probleem in de zorgsector een stuk kleiner.

Samenwerkende partijen

GHOR Brabant-Zuidoost organiseert de cohortverpleging. Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop stelde voor het griepseizoen 2018-2019 een leegstaande afdeling beschikbaar. Zorgverzekeraars CZ en VGZ waren bereid deze vorm van zorg te betalen. Huisartsenpraktijk De Kleine Dommel in Geldrop droeg bij aan de medische zorg op de cohortlocatie. De verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties leverden het personeel. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.


In overleg met de geneeskundige partners zoeken we naar een geschikte ‘vaste’ cohortlocatie in onze regio.

Voorbereidingen nieuw crisisplan

We werken aan het nieuwe Crisisplan 2020. In een crisisplan staat wie wat doet tijdens een ramp of crisis. Het doel van het nieuwe crisisplan is de crisisorganisatie zo inrichten, dat deze aansluit op de visie op Crisisbeheersing die in 2018 werd vastgesteld.

Testfase

Net voor de zomer spraken we met crisisfunctionarissen over de plannen. Vanaf november en doorlopend in 2020 vertalen we het theoretische model naar de praktijk. Dat geeft ons informatie en inzicht in de werking: komt die overeen met onze verwachting? Daarbij gaan niet over een nacht ijs; we testen in 4 testseries van ongeveer 4 dagen. Collega's van Veiligheidsregio Brabant-Noord helpen ons daarbij. Eind 2019 vond in Zuidoost-Brabant de 1ste testserie plaats. De 2de serie staat gepland voor begin 2020.

Verdere traject

Aan de hand van de testresultaten maken we samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord de vervolgstappen concreet. Als de resultaten positief zijn, staat de 2de helft van 2020 in het teken van een nieuw vast te stellen crisisplan. Dan gaan we de nieuwe crisisorganisatie beschrijven en leveren we een implementatieplan op.

Storm 4 en 5 juni

Op dinsdag 4 juni werd in de loop van de dag code oranje afgekondigd. Brabant ging een heftige stormnacht tegemoet: in totaal kwamen er in 15 uur tijd maar liefst 696 meldingen binnen bij de meldkamer en werd gewerkt vanuit de procedure ‘Extreem weer'.

Extreem weer

De procedure ‘Extreem weer’ betekent onder andere dat er extra centralisten opkomen op de meldkamer Brandweer. De brandweerposten in de regio zorgen ervoor dat ze allemaal bezet zijn, zodat meldingen zo snel en goed mogelijk aangenomen en verwerkt kunnen worden. Meldingen met een hoge prioriteit krijgen natuurlijk voorrang.


Belangrijk in dit proces is dat mensen weten wat ze waar moeten melden: bij acuut gevaar bel je 112, is er geen acuut gevaar dan bel je de gemeente of onderneem je zelf actie wanneer er schade is aan je woning of bedrijf. Via verschillende kanalen vroegen we daarom aandacht voor onderstaand overzicht:

Stormschade

Acuut gevaar

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 112


Voorbeeld acuut gevaar:


✓ Er is een risico op kortsluiting of brand

✓ Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen

Geen acuut gevaar

Is er geen sprake van avcuut gevaar, bel dan de gemeente wanneer het gaat om schade aan de openbare ruimte.


Voorbeelden geen acuut gevaar:


✓ Losliggende putdeksels

✓ Verstopte riolering of afwatering

Geen acuut gevaar

Is er geen acuut gevaar en schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.


Voorbeelden eigen handelen:


✓ Omgevallen boom in je tuin

✓ Maak de ruimten droog

Waterschade

Acuut gevaar

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 112


Voorbeeld acuut gevaar:


✓ Er is een risico op kortsluiting of brand

✓ Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen

Geen acuut gevaar

Als je woning of bedrijf blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering in de openbare ruimte, bel dan je gemeente.


Voorbeelden geen acuut gevaar:


✓ Losliggende putdeksels

✓ Verstopte riolering of afwatering

Geen acuut gevaar

Is er geen acuut gevaar en schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.


Voorbeelden eigen handelen:


✓ Schakel gas en elektrisciteit euit

✓ Maak de ruimten droog

Voorbereidingen Omgevingswet:
we hebben de risico’s in beeld


VRBZO wil de gemeenten zo goed mogelijk adviseren over veiligheid. Dit is belangrijk, omdat iedere gemeente de komende jaren werkt aan een Omgevingsvisie en vervolgens een Omgevingsplan. Om goed te kunnen adviseren, moeten we de risico’s voor iedere gemeente in onze regio kennen. Het gaat dan om de volgende risico’s:


  • spoor, snelweg, buisleidingen
  • bedrijven met gevaarlijke stoffen
  • bluswatervoorzieningen
  • gebouwen en gebieden
    met verminderd zelfredzame personen
  • windturbines
  • hoogspanningslijnen
  • luchtvaart
  • natuurbrandrisico’s

Risico’s letterlijk in beeld

Met een (digitale) kaart die geografische informatie laat zien (een zogenaamde ‘Geoviewer’) brengen we die risico’s in beeld. Gemeenten kunnen op die manier zien met welke risico’s ze rekening moeten houden. Bijvoorbeeld wanneer ze plannen maken voor een nieuwe woonwijk, er een bouw- of evenementenvergunning wordt aangevraagd of als er een bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Daarbij adviseren wij hoe zo’n initiatief zo veilig mogelijk gerealiseerd kan worden.

Brandweervoertuigen

Ook op de brandweervoertuigen maken we gebruik van deze software. Terwijl we aanrijden, kunnen we bijvoorbeeld al zien waar verminderd zelfredzame personen verblijven. Zo kunnen we optimaal reageren op een melding.

Completer geneeskundig situatiebeeld tijdens rampen en crises

Herinner je je de landelijke 112-storing van eind juni nog? Zo’n situatie vraagt om goede samenwerking tussen hulpdiensten en zorgorganisaties.


Voor teams in het ziekenhuis is het bijvoorbeeld belangrijk dat, wanneer de dagelijkse zorg wordt verstoord door een incident, ze vlot een actueel beeld krijgen van de situatie. Snel en gestructureerd gevalideerde informatie met elkaar delen is dan belangrijk.

LCMS-GZ

Dit jaar hebben de geneeskundige netwerkwerkpartners in Brabant hard gewerkt aan het project ‘Informatiemanagement in de acute zorgketen’. Initiatiefnemers en kartrekkers zijn de GHOR-regio’s Brabant Midden-West-Noord en Brabant-Zuidoost, samen met het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Met als belangrijkste doel goede besluitvorming in de acute zorgketen tijdens crises te versnellen.

Op 6 juni was het zover, het informatiesysteem ‘LCMS-GZ’ ging live. Met dit systeem is het mogelijk om in de hele provincie, 24 uur per dag, een actueel en volledig geneeskundig situatiebeeld te creëren en te delen tijdens een ramp of crisis.

Eerste ervaringen

Samen met de partners die zijn aangesloten op LCMS-GZ is ondertussen ervaring opgedaan met het systeem. LCMS-GZ is al verschillende keren ingezet, zowel tijdens oefeningen als bij reële inzetten (zoals tijdens de marathon in Eindhoven). Hierbij functioneerde het systeem naar wens.

Leren tijdens vakdagen Crisisbeheersing

In 2019 zijn Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost meer gaan samenwerken bij Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO). Omdat er nu op dezelfde manier wordt getraind en geoefend, kunnen de functionarissen binnen de crisisbeheersing elkaar makkelijker ondersteunen en vervangen. Een voorbeeld van die gezamenlijke MOTO-activiteiten zijn de Multidisciplinaire Vakdagen, die we samen met onze partners organiseren voor beide veiligheidsregio’s.


De vakdagen waren op 15 en 24 januari. In totaal boden we 6 workshops aan, zoals ‘De Poldercrash: bijna 10 jaar later’, ‘Brabant als walhalla voor drugscriminelen?’ en ‘Cyber als ontwrichtend middel’.

Reanimaties door de brandweer


Sinds oktober 2018 is reanimeren een basistaak van de brandweer. Dit naast de al georganiseerde taken bij reanimatie teams brandweer of first responders. Als op de meldkamer blijkt dat het te lang gaat duren voordat er een ambulance ter plaatse is, worden nu basis brandweereenheden opgeroepen voor een reanimatie. Terugkijkend kunnen we zeggen dat deze extra taak zeker een succes is. Er zijn meerdere succesvolle inzetten geweest. In de periode oktober 2018 tot oktober 2019 waren er 217 meldingen waarbij de brandweer 96 keer heeft deelgenomen aan de reanimatie. 12 keer waren we als eerste hulpverleningsdienst ter plaatse. Bij de andere meldingen waren omstanders, burgerhulpverleners of de politie al gestart met reanimeren, maar heeft de brandweer wel ondersteund. Over het verdere vervolg van de medische behandeling hebben we om privacyredenen geen informatie.