Rol voor de GHOR bij griepepidemie


De regio heeft begin 2018 te maken gehad met een langdurige griepepidemie. Deze epidemie had zijn weerslag op de hele zorgsector. Het grote aanbod van grieppatiënten en de instroom van die patiënten in ziekenhuizen en verpleeghuizen, bij huisartsen en voor de thuiszorg was zo hoog, dat de keten verstopt raakte. De regionale zorgcontinuïteit kwam in het gedrang.

In overleg met de partners in de zorgsector nam de GHOR het initiatief om alle partijen bij elkaar te brengen om een oplossing te vinden. Deze samenwerking was zo doeltreffend, dat we hebben afgesproken dat bij een nieuwe griepgolf de sector opnieuw gezamenlijk het probleem gaat tackelen. De GHOR faciliteert deze samenwerking.