Regionaal
risicoprofiel

Wanneer we inzicht hebben in de risico’s in onze regio, kunnen we beleid maken om risico’s te verkleinen en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op rampen en crises. Daarom maken we iedere 4 jaar een regionaal risicoprofiel en laten we dit vaststellen door het bestuur. Het in 2018 vastgestelde risicoprofiel ligt voor bij de gemeenten. In de eerste helft van 2019 wordt het aangeboden aan het Algemeen Bestuur om definitief vast te stellen. Het risicoprofiel is de basis voor het nieuwe beleidsplan dat in 2019 wordt opgesteld.


We stellen het risicoprofiel op in nauwe samenwerking met interne afdelingen van VRBZO en externe partners, zoals de politie, de waterschappen en de gemeenten. De risico’s variëren van storm tot pandemie en van grote branden tot terrorisme.

Ten opzichte van het vorige risicoprofiel is een aantal zaken gewijzigd. Allereerst de vorm, er is nu gekozen voor een compact digitaal document. Daarnaast zijn er nieuwe risico’s opgenomen in het risicoprofiel:


  • wateroverlast als gevolg van extreme neerslag;
  • extreem geweld en terrorisme;
  • aantasting van de cybersecurity en cyberaanvallen;
  • instorting gebouw.


Ook voegden we een inschatting toe hoe we denken dat de risico’s zich ontwikkelen: nemen ze toe, zijn ze stabiel of nemen ze af? En we geven aan welke maatregelen de veiligheidsregio of andere overheidsinstanties nemen om de risico’s te verkleinen.