Risicobeheersing

Prestatie-indicatoren

Licht hoger dan verwacht

Het aantal adviesaanvragen brandveiligheid voor externe veiligheid en bouwwerken is ongeveer 12% hoger dan verwacht. Als we wat specifieker kijken, dan zijn vooral het aantal gebruiksmeldingen en adviesaanvragen externe veiligheid ruimtelijke ordening hoger dan verwacht. Planontwikkeling voor (ver)bouwprojecten is een belangrijke oorzaak van deze trend. De verwachting is dat het aantal adviestrajecten richting het einde van het jaar weer in lijn komt met de prognose.

Fors hoger aantal evenementadviezen

Het aantal adviesaanvragen voor evenementen is ruim 50% hoger dan verwacht. Over geheel 2018 gaven we 375 adviezen over evenementenveiligheid, dat aantal bereikten we dit jaar al bijna in augustus. De oorzaak ligt vooral bij de groei van het aantal kleine en middelgrote evenementen. VRBZO adviseert bij een feesttent groter dan 250 vierkante meter, of wanneer er meer dan 500 personen in de tent kunnen. Het aantal evenementen in deze categorie is dit jaar fors gestegen ten opzichte van vorige jaren. De verwachting is dat in het najaar het aantal advies aanvragen nog verder stijgt, omdat organisatoren van (grote, complexe) evenementen de voorbereidingen voor het nieuwe jaar in deze periode opstarten. Deze trajecten lopen door tot in het voorjaar.


Samen met de toegenomen belasting van adviesaanvragen voor bouwprojecten leggen deze adviesverzoeken veel druk op de organisatie, waardoor de met gemeenten afgesproken adviestermijnen niet altijd worden gehaald.

Advisering binnen normtijd

(doel >90%)

Belangrijke factoren

De vastgestelde adviestermijnen is tot en met augustus voor 81% van de trajecten behaald. Dit is een daling van 1 procentpunt ten opzichte van de vorige rapportage. Het percentage wordt veroorzaakt door twee belangrijke factoren. Een factor is, zoals hiervoor toegelicht, het hogere aantal adviestrajecten voor evenementen.


Een andere vertragende factor is het ontbreken van relevante informatie bij een adviesaanvraag. Het opvragen van extra informatie zorgt voor de klant vrijwel altijd voor overschrijding van de afgesproken termijnen.

In het najaar extra aandacht

Het aantal controles op brandveiligheid loopt achter op planning. Door ICT problemen en ziekte zijn in de 1e helft van het jaar achterstanden ontstaan. Daarnaast ervaren we dat het moeizaam is om relevante daadwerkelijk verleende vergunningsinformatie te verkrijgen bij bevoegde gezagen. Deze informatie is van belang om bij een controle goed inzicht te krijgen in de risico’s van een gebouw. Ook is in bepaalde gevallen een hercontrole nodig wanneer gebreken worden geconstateerd. De hersteltermijn moet passen bij het risico en de mogelijkheden van het herstel. Dit zorgt voor vertraging in de afronding van het controletraject. Naast de reguliere controletrajecten lopen nog enkele projecten, bijvoorbeeld over hoogbouw in de gemeente Eindhoven en systeemcontroles op de brandmeldinstallaties bij grote gebouwen met bijeenkomstfuncties zoals muziekpodia en theaters. In het najaar gaan we (intern) actiever sturen op de planning en afronding van controles.


Begeleiding aan de voorkant helpt

Sinds enige tijd hanteren we een meer risicogerichte aanpak bij controles. We merken dat deze aanpak in veel gevallen bij gebruikers en eigenaren van gebouwen leidt tot meer begrip voor veiligheidsmaatregelen. Hierbij besteden we aan de voorkant veel tijd aan het begeleiden (coachen) van de gebruikers en eigenaren om te komen tot een veilige oplossing. Daardoor is steeds minder vaak een langdurig en intensief juridisch handhavingstraject niet nodig. Dit is ook zichtbaar in het aantal nieuwe handhavingstrajecten: het aantal bedraagt dit jaar 20 zaken, terwijl er in 2018 ruim 50 zaken waren.

Stabiel en in lijn met vorige jaren

Het aantal onregelmatigheden bij BRZO-bedrijven is de afgelopen periode stabiel en in lijn met vorige jaren. Het aantal incidenten met uitruk lijkt licht hoger, maar het is nog te voorbarig om hier al conclusies aan te verbinden.


In Noord-Brabant stijgt het aantal BRZO-bedrijven komend jaar met zeven bedrijven, waarvan vier bedrijven zich in onze regio bevinden. Dit komt vooral door autonome groei van bestaande bedrijven. Voor VRBZO betekent dit een stijging van 36% van het aantal uit te voeren inspecties in onze regio. Samen met de andere Brabantse veiligheidsregio’s en de provincie bekijken we in het najaar hoe dit gezamenlijk kan worden ondervangen.