Risicobeheersing

Voortgang organisatiedoelstellingen

VRBZO werkt risicogericht

De complexiteit van de omgeving, de gepercipieerde risico’s en verschillende belangen op beleidsterreinen maken dat het formuleren van een eenduidige koers op risicogerichtheid weerbarstig is. Dit bleek bijvoorbeeld bij de behandeling van het Brandweerzorgplan door het Algemeen Bestuur in maart. Hierbij werd expliciet de behoefte geuit om met iedere gemeente afzonderlijk in gesprek te gaan over de risico’s en mogelijke maatregelen. De afgelopen maanden zijn hierover met gemeenten gesprekken gevoerd. Tijdens de gesprekken vormen actuele casussen rondom fysieke veiligheid de basis om bewustwording van risico’s te krijgen, en af te wegen waar het niveau van veiligheid verder kan worden vergroot. De kernwaarden van de Omgevingswet en eenieders bevoegdheden vormen hierbij uitgangspunten om de juiste maatregelen in te zetten.


Inzicht in risico’s: digitale signalerings- en themakaarten

Dit onderdeel verloopt conform schema. Dit jaar zijn 2 digitale signalerings- / themakaarten in gebruik genomen over externe veiligheid en zelfredzaamheid. De kaarten zijn samen met netwerkpartners ontwikkeld en helpen gemeenten om risico’s integraal en geografisch inzichtelijk te krijgen. Tijdens bijeenkomsten met gemeenten zijn deze kaarten positief ontvangen. In het najaar wordt nog gestart om een themakaart ‘bestrijdbaarheid’ te ontwikkelen. De ontwikkeling van deze kaart vindt plaats in een landelijk project onder leiding van VRBZO met diverse veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.
VRBZO ontwikkelt en implementeert producten voor Brandveilig Leven

Brandveilig Leven (BVL) blijft een onderwerp dat moeizaam verloopt. In de Toekomstvisie Brandweerzorg is Brandveilig Leven een belangrijke pijler om de versterking van de voorkant van brandveiligheid vorm te geven. Gemeenten en VRBZO willen via diverse BVL-producten gedragsverandering en bewustwording creëren op het gebied van brandveiligheid bij burgers en bedrijven. Ondanks intensieve stimuleringsacties en kwalitatief goede producten (bron: Evaluatie Brandveilig Leven, oktober 2018) constateert VRBZO dat de vraag naar producten van Brandveilig Leven niet stijgt, en soms zelfs lager is dan vorige jaren. Een pilot met een nieuw product voor bewoners van kamerverhuurpanden is vanwege gebrek aan deelnemers geannuleerd. Mede hierdoor ontstaat een onderbesteding op dit onderwerp, ondanks de doorgevoerde bezuining.


Om er voor te zorgen dat de vraag naar BVL-producten en andere productontwikkelingen wel het gewenste effect hebben, is in de zomer onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze tendens en hoe deze gekeerd kan worden. Daarnaast is door een professioneel gedragsanalysebureau een doelgroep analyse uitgevoerd om te bepalen welke beïnvloedingsstrategie het beste past. De resultaten van dit onderzoek volgen eind Q3.
VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over de voorbereiding op crisissituaties

Het borgen van de continuïteit van zorg tijdens crisissituaties is een belangrijke opdracht voor de GHOR. Via convenanten zijn met alle acute zorginstellingen al afspraken gemaakt over de zorgcontinuïteit bij crisissituaties.

In 2019 wil VRBZO met 2 niet-acute zorginstellingen als pilot afspraken maken over de zorgcontinuïteit bij crises. Niet-acute zorgpartners zijn de verzorgings-, verpleeg- en thuiszorginstellingen (VVT-instellingen).

Momenteel lopen gesprekken met 1 VVT-instelling om te komen tot afspraken over de borging van zorgcontinuïteit. Dit doet de GHOR samen met de brandweer (Brandveilig Leven) om op deze manier integrale veiligheidsexpedities bij instellingen te kunnen aanbieden.
VRBZO voert het beleidsplan risicocommunicatie
Brabant uit

De veiligheidsregio heeft een wettelijk taak om de bevolking te informeren over rampen en crises die de regio kunnen treffen. De maatschappij moet bekend zijn met de risico’s en weten hoe te handelen als het misgaat. In Noord Brabant is gekozen voor een gezamenlijke aanpak. De gezamenlijke uitvoering en ontwikkeling van campagnes over de thema's Natuurbrand en Spoorveiligheid verloopt volgens planning. Zo is een campagne over Spoorveiligheid de afgelopen maanden uitgerold en was hiervoor extra aandacht bij diverse ‘spoorgemeenten’ tijdens de Brabant Veilig Week in oktober.


Herhaling ‘Blijf uit de rook’ campagne tijdens Brabant Veilig Week

Met de andere Brabantse veiligheidsregio’s was afgesproken om een communicatiestrategie over Evenementveiligheid en een campagne ‘Blijf uit de rook’ gezamenlijk op te pakken, zodat de effectiviteit en het bereik van de campagnes en de beschikbare capaciteit en (financiële) middelen goed worden benut. Vanwege capaciteitsgebrek bij de andere veiligheidsregio’s is de communicatiestrategie voor evenementenveiligheid uitgesteld. VRBZO heeft besloten om wel zelfstandig de ‘Blijf uit de rook’ campagne te herhalen. Deze start tijdens de Brabant Veilig Week. De campagne maakt inwoners van Zuidoost-Brabant bewust van de gevaren van rook.


VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering*

* deze doelstelling is gecombineerd met de doelstelling: “VRBZO draagt bij aan het in onderlinge samenhang, bereiken en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving”


Gemeenten gaven aan behoefte te hebben aan één samenhangend integraal advies van VRBZO. De Omgevingswet vergroot diezelfde behoefte als het gaat om de samenhang met andere verbonden partijen zoals de GGD en de ODZOB. Adviezen van deze partijen moeten op elkaar zijn afgestemd zodat de adviezen in elkaars verlengde liggen. Dit met als doel om te komen tot betere integrale adviesverlening richting gemeenten.


Uitgangspunten adviesverlening vastgelegd in manifest

De afgelopen periode is in de kring van gemeentesecretarissen samen met de betrokken gemeenschappelijke regelingen een manifest over de Omgevingswet opgesteld en vastgesteld. In het manifest zijn uitgangspunten opgenomen over hoe in deze regio uitvoering wordt gegeven aan de Omgevingswet.


Dit heeft onder andere effect op de adviesverleningstaak van de verschillende uitvoeringsinstanties. Op basis van het manifest is VRBZO op ambtelijk niveau bezig om haar dienstverlening in te richten conform de uitgangspunten uit het manifest.