Financiële prognose

Prognose exploitatie resultaat

VRBZO verwacht een positief resultaat van € 640.000 voor heel 2019. Het structurele resultaat bedraagt € 430.000 positief en is opgebouwd uit een lager nadeel op loonkosten dan verwacht en een voordeel op de samenvoeging van de meldkamer. Het incidentele resultaat bedraagt € 210.000 en is vooral opgebouwd uit voordelen op de kapitaallasten die deels zijn ingezet voor eenmalige project-, loon en onderhoudskosten.


VRBZO realiseert in 2019 een bezuinigingsstaakstelling van € 600.000. Daarnaast worden incidentele kosten continu beoordeeld op nut en noodzaak en zo goed mogelijk gematched met incidentele baten. Autonome ontwikkelingen leiden tot onzekerheden rondom personeel (pensioenen, vrijwilligheid en vakbekwaamheid) en kunnen het structurele kostenniveau van VRBZO negatief beïnvloeden. Hieronder staan de belangrijkste oorzaken voor het resultaat.


Lager structureel nadeel begrote loonkosten: +/+ € 230.000

VRBZO verwachtte een tekort op de loonkosten van €1.344.000. Hiervan hebben gemeenten iets meer dan €1.000.000 gecompenseerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het tekort op de loonkosten is uiteindelijk uitgekomen op €1,1 miljoen waardoor €230.000 structureel voordeel ontstaat. In december dient VRBZO een voorstel in hoe de organisatie wil omgaan met dit structurele resultaat, waarna het bestuur hierover een besluit kan nemen.


Meldkamer: +/+ € 360.000

In 2019 is de gezamenlijke Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) formeel van start gegaan. Hiermee loopt VRBZO voorop in de vorming van de Landelijke Meldkamer Samenwerking, wat een financieel voordeel oplevert. Door frictiekosten is het voordeel wel lager dan in de eerste bestuursrapportage geraamd. In december dient VRBZO een voorstel in hoe de organisatie wil omgaan met dit structurele resultaat, waarna het bestuur hierover een besluit kan nemen.


Kapitaalslasten: +/+ € 830.000

Diverse geplande investeringen vinden later dan verwacht plaats. Dit zorgt voor incidenteel lagere kapitaalslasten van € 830.000 in 2019. Oorzaken zijn onder andere de verbouwing van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Waalre (naar 2020), de mislukte aanbesteding van vier tankautospuiten voor stedelijk gebied, vertraging in de aanbesteding van het watertransport systeem (WTS 400) en lagere investeringen in arbeidshygiëne.


Brandveilig Leven: +/+ € 80.000

Er is onderbesteding op het budget voor Brandveilig Leven door het achterblijven van de vraag naar de producten. Voor meer informatie zie ook de doelstelling ‘VRBZO ontwikkelt en implementeert producten voor Brandveilig Leven’ op pagina 7.


Overig: +/+ 72.000

Enkele incidentele meevallers zorgen voor een positief resultaat van € 72.000. Een oorzaak is de beperkte instroom van nieuwe vrijwilligers, waardoor budgetten voor het opleiden en trainen van (nieuwe) medewerkers niet volledig worden benut. Een andere reden is vertraging in een aanbesteding voor onderhoudskeuringen voor voertuigen en materiaal door te weinig inschrijvingen.

Cao compensatie en pensioen: +/- € 250.000

In de loonbegroting is rekening gehouden met een volledig jaar cao verhoging, maar de nieuwe cao gaat pas in per 1 oktober. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 250.000, waarmee het nadeel op pensioenlasten van eveneens € 250.000 wordt gecompenseerd. Het nadeel op pensioenlasten wordt met ingang van 2020 structureel gecompenseerd via de gemeentelijke bijdrage.


Projecten: -/- € 301.000

Binnen VRBZO lopen enkele projecten waar in 2019 incidentele kosten mee gemoeid zijn:

  • Implementatie e-HRM systeem en vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS). Deze systemen zijn in 2018 opnieuw aanbesteed, waarbij op beide ICT-pakketten een structureel voordeel wordt gerealiseerd. Dit voordeel was onderdeel van de bezuinigingstaakstelling voor 2019. In 2019 hebben we nog incidentele implementatiekosten om de systemen te borgen in de organisatie.
  • De uitvoering van huisvestingsplannen zijn gepauzeerd. Wel zijn dit jaar kosten gemaakt voor advies en ontwerp die vallen onder de exploitatie.
  • Projectmatige inhuur van capaciteit en deskundigheid op gebied van crisiscommunicatie.


Loonkosten en inhuur: -/- 266.000

Een incidenteel nadeel van € 266.000 door extra inhuur en loonkosten voor personeel:

  • Inhuur van young professionals op het gebied van business intelligence.
  • Enkele medewerkers die met pensioen gaan zijn vroegtijdig vervangen om een goede kennisoverdracht en directe inzetbaarheid te borgen.
  • Inzet van extra capaciteit voor operationele ondersteuning bij huisvesting en facilitaire zaken.


Extra kosten door onderhoud en vervanging hoogwerkers: -/- € 290.000

Dit jaar is voor 2 hoogwerkers een forse onderhoudsbeurt (midlife update) noodzakelijk. In de begroting is rekening gehouden met de gemiddelde onderhoudskosten per jaar van hoogwerkers (op basis van het totale onderhoud gedurende de levensduur van 15 jaar gedeeld door de levensduur). De midlife updates overschrijden dit gemiddelde bedrag en veroorzaken een incidenteel tekort. Daarnaast zijn de kosten voor hoogwerkers de laatste jaren in het algemeen hoger dan verwacht door schades en storingen. Door deze ontwikkelingen ontstaat een incidenteel nadeel.


BIZOB: -/- € 75.000

VRBZO maakt gebruik van inkoopcapaciteit van bureau BIZOB en heeft hier jaarlijks budget voor beschikbaar. Bij de bezuinigingstaakstelling voor 2019 is vorig jaar door het Algemeen Bestuur besloten om het budget structureel met € 75.000 te verlagen. Echter, de besparing kan naar verwachting pas in jaarschijf 2022 worden gerealiseerd. De oorzaak hiervoor is tweeledig: het contract kent een opzegtermijn van twee jaar en we moeten de interne expertise nog verder ontwikkelen. Tot dat moment zorgt dit voor een negatief incidenteel resultaat van € 75.000.

Staat van investeringen

Hiernaast staat de besteding van de, door het Algemeen Bestuur goedgekeurde, investeringskredieten en het verwachte resultaat. Het restant saldo op de kredieten van € 7,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Verbouwingen vanuit het huisvestingsplan lopen vertraging op door situatie op bouwmarkt: restant krediet € 1.792.000.
  • Overgang naar een nieuwe licentiestructuur voor ICT: restant krediet € 470.000.
  • Lagere investering in arbeidshygiëne: restant krediet € 740.000.
  • Latere uitlevering van tankautospuiten stedelijk gebied en WTS400: restant krediet € 3.240.000.


Verloopoverzicht Reserves

De onttrekking van de bestemmingsreserve voor arbeidshygiëne is € 65.000 lager dan begroot. Dit komt omdat de kredieten voor ademluchttoestellen, ademluchtcilinders en gelaatstukken voor trainen en oefenen pas in de tweede helft van 2019 worden aangesproken.