Crisisbeheersing

Prestatie-indicatoren

GRIP incidenten

Er waren in de maanden mei tot en met augustus twee GRIP-situaties. De meest in het oog springende was de GRIP 2-situatie door de landelijke uitval telefonie bij de meldkamer (‘112-storing’). Van dit grootschalige incident is de landelijke evaluatie nog bezig. De inspectie van het ministerie van Justitie & Veiligheid voert dit onderzoek uit.


Het GRIP 1-incident was een zwaar ongeval op de A67 waarbij drie vrachtwagens waren betrokken, waarvan 1 met potentieel gevaarlijke stoffen. De langdurige afwikkeling, filevorming en hoge temperatuur maakten het incident dermate complex dat extra ondersteuning van hulpdiensten gewenst was.


Investeren in crisiscommunicatie

Na ieder GRIP incident vindt een evaluatie plaats. Uit iedere evaluatie komen leerpunten; wat ging goed en moeten we delen en behouden, wat kunnen we verbeteren? Naast informatiemanagement is crisiscommunicatie uit de GRIP-evaluaties als verbeterpunt naar voren gekomen.


Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident. Beleidsmatige en organisatorische doorontwikkeling van dit vakgebied in de veiligheidsregio is van groot belang, om bij te blijven met veranderingen in de samenleving en om antwoord te bieden op knelpunten die in de uitvoering naar voren kwamen. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het communicatieproces bij Bevolkingszorg. Binnen Bevolkingszorg is onvoldoende capaciteit en inhoudelijke deskundigheid om hier een regiefunctie in te nemen. In het najaar investeren we hier extra in door iemand in te huren om de organisatie hierin te adviseren.


Voortgang organisatiedoelstellingen

VRBZO organiseert bevolkingszorg vanuit collectieve taak

In maart 2019 heeft de nieuwe coördinerend gemeentesecretaris het Algemeen Bestuur meegenomen in de resultaten en uitdagingen op het gebied van Bevolkingszorg. Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt op het gebied van efficiëntie en kwaliteit (doelmatigheid). Ook liggen er nog voldoende uitdagingen, want de uitvoering van de processen van bevolkingszorg staat onder druk door capaciteitsuitdagingen bij VRBZO en sommige gemeenten. VRBZO is samen met ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten hiermee aan de slag gegaan.


Eind augustus zijn met de ambtenaren rampenbestrijding van gemeenten diverse inrichtingsvarianten afgewogen. Het advies vanuit de werkgroep wordt in het najaar besproken in de kring van gemeentesecretarissen. Aansluitend wordt het voorstel verder uitgewerkt en in het voorjaar 2020 aangeboden aan het Bestuurlijk Vooroverleg Crisisbeheersing.


Hiermee wordt de initiële planning niet behaald, maar is de verwachting dat dit ten goede komt aan het draagvlak voor de collectieve inrichting van de taken van Bevolkingszorg.