Bedrijfsvoering

Prestatie-indicatoren

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt 4,42% over de periode tot en met augustus. Hiermee blijft VRBZO binnen de 4,5% verzuim die de organisatie als norm nastreeft, en ligt het verzuimpercentage tevens lager dan de benchmark Overheid & Openbaar bestuur (bron: CBS).


Uit analyse van het ziekteverzuim blijkt dat de meldingsfrequentie per medewerker 0,32 bedraagt en de gemiddelde verzuimduur 20 dagen is. Dit beeld is vergelijkbaar met vorige perioden. Dit laat zien dat het ziekteverzuim vooral wordt veroorzaakt door langdurig verzuim bij een beperkte groep medewerkers. Samen met medewerker en de bedrijfsarts wordt per individu bekeken op welke manier we de medewerker kunnen helpen om te re-integreren.

Voortgang organisatiedoelstellingen

VRBZO kan prestaties verantwoorden en sturen op prestaties

De prestaties van VRBZO komen terug in de diverse indicatoren in deze rapportage. De cijfers laten de kwantitatieve resultaten op de reguliere taakuitvoering zien. Het (bij)sturen op prestaties vraagt om goede data-ontsluiting, trendanalyses en anticiperend vermogen. VRBZO kan (en wil) zich hier nog sterker in ontwikkelen. Door het inhuren van young professionals op het gebied van business intelligence is de afgelopen maanden een versnelling op het gebied van data-ontsluiting zichtbaar. Door het inrichten van datawarehouse kunnen we gegevens uit databronnen ontsluiten en combineren wat leidt tot nieuwe inzichten. Door deze ontwikkeling worden ook andere gebieden zoals trendanalyse aangejaagd.

VRBZO bespaart op huisvestingskosten

Efficiënter omgaan met publiek geld, beschikbare ruimte en tevens medewerkers een moderne werkomgeving bieden. Dat zijn de voornaamste uitgangspunten. Het plan was om in 2019 groot onderhoud te plegen aan de kantoorruimte van post Helmond en deze te moderniseren, en de verbouwingsplannen voor het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) voor te bereiden.


Huisvestingsplannen vertraagd

Gelet op de huidige situatie op de bouwmarkt wordt de planning van de verbouwing van post Helmond niet behaald. De aanbesteding loopt in het najaar, waarbij de werkzaamheden waarschijnlijk niet in 2019 starten.


Voor het ROC in Waalre worden de verbouwplannen de komende maanden opgesteld en doorgerekend. De financiele kaders zijn hiervoor reeds afgestemd met de adviescommissie financiën en bedijfsvoering. De aanbesteding is niet eerder dan begin 2020 beoogd.

VRBZO ontwikkelt personeelsbeleid richting HRD*

* deze doelstelling is gecombineerd met de doelstelling “VRBZO stuurt op de vakbekwaamheid van alle medewerkers”


De doelstellingen in het beleidsplan over het ontwikkelen van het personeelsbeleid naar human resource development (HRD) en het sturen op vakbekwaamheid van medewerkers kunnen niet los van elkaar worden gezien.


VRBZO heeft sinds de regionalisering flinke stappen gemaakt van een organisatie met een klassieke P&O afdeling naar een organisatie met basiskenmerken van HRM; zo worden er organisatie- en mensgerichte trainingen aangeboden en medewerkers en leidinggevenden worden gestimuleerd om in gesprek te gaan over hun ontwikkeling. Desondanks blijkt de volgende stap naar HRD fors.


In de zomer heeft het MT een advies aangenomen hoe de organisatie medewerkers kan ondersteunen bij hun ontwikkeling naar aantoonbare vakbekwaamheid en daarmee kan ontwikkelen op het gebied van HRD. Het advies omvat een aantal randvoorwaarden die nodig zijn om de volgende stap te maken. Eind 2019 wordt een plan van aanpak opgeleverd aan het MT over de prioritering en fasering van de verschillende onderdelen.