Actuele ontwikkelingen

Voortgang onderzoek naar rechtspositie brandweervrijwilliger

Het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Brandweerkamer onderzoeken gezamenlijk op welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vormgegeven, op zo'n manier dat er nadrukkelijk en fundamenteel verschil is tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat is namelijk nodig vanuit juridisch oogpunt. Aanleiding hiervoor is het resultaat van eerder onderzoek naar de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Hieruit is gebleken dat, op grond van de Europese richtlijn voor deeltijdwerk, de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer binnen het bestaande juridische kader niet behouden kan blijven. De reden hiervan is dat werkzaamheden en aanstellingseisen van beroepskrachten en vrijwilligers gelijk zijn. Op grond van het gelijkheidsbeginsel moeten brandweervrijwilligers door hun werkgevers – de veiligheidsregio’s – feitelijk als deeltijdwerkers worden beschouwd. Deze duidelijke conclusie besprak het Veiligheidsberaad tijdens de vergadering van 14 juni. Het resultaat van het onderzoek waar nu toe is besloten, komt op de agenda van het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van J&V op 9 december 2019. In landelijk verband wordt vervolgens bekeken hoe de brandweer invulling kan geven aan het vrijwilligerschap.Eerste regionale wervingscampagne voor brandweervrijwilligers

De verwachting is niet dat er op korte termijn een uniform en helder plan voor handen is om het vraagstuk over de rechtspositie en hiermee de betaling van vrijwilligers op te lossen. In onze regio ervaren we wel een urgent probleem van een naderend te kort aan vrijwilligers bij diverse gemeenten. Om die reden zet VRBZO bewust in op het interesseren van nieuwe aspirant brandweervrijwilligers. In oktober is de eerste regionale wervingscampagne voor brandweervrijwilligers gestart.


Onze eigen vrijwilligers leverden een grote bijdrage aan de campagne door zich te lenen voor foto- en videomateriaal. Zij zijn het gezicht van de campagne en dat maakt de campagne – die loopt vanaf 28 oktober tot en met 15 december - authentiek. Op jouwbrandweer.nl staat het geheel nieuwe wervingsplatform.


De campagne wordt zowel online als offline gevoerd en richt zich voor nu op de gemeenten: Bladel, Waalre, Cranendonck en Laarbeek. Het eerste doel is om geschikte aspiranten te werven voor de opleiding die in januari 2020 begint. Daarnaast wordt door deze wervingscampagne het fundament gelegd voor structurele regionale werving van brandweervrijwilligers in de hele regio.Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

Afgelopen zomer heeft de ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wvr, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. Het is de bedoeling dat de evaluatie zo wordt uitgevoerd dat deze inzicht biedt in wat goed werkt, waar er verbetermogelijkheden zijn, en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn. De evaluatiecommissie start in 2020 met het onderzoek en zal het onderzoeksrapport eind van dat jaar opleveren aan de minister.