Risicobeheersing

VRBZO werkt risicogericht

Bij de behandeling van het Brandweerzorgplan in de vergadering van het Algemeen Bestuur in maart is de behoefte geuit om tot een bestuurlijke opdracht te komen om risicoprofilering (inclusief duiding) voor gemeenten én de regio beter in kaart te brengen. In mei is in het Bestuurlijk Vooroverleg Risicobeheersing de opdracht besproken die hier gevolg aan moet geven.


Digitale signalerings- en themakaarten

In 2019 willen we diverse risico's visueel en digitaal inzichtelijk te maken. Hiermee liggen we goed op koers. Samen met onder andere de ODZOB is een digitale signaleringskaart voor externe veiligheid ontwikkeld. Via seminars en workshops is deze gepresenteerd aan gemeenten. De signaleringskaart geeft gemeenten meer integraal inzicht in mogelijke risico’s rondom het thema externe veiligheid.


Daarnaast is VRBZO samen met de GGD en andere Brabantse veiligheidsregio's bezig met de ontwikkeling van digitale themakaarten op het gebied van 'zelfredzaamheid' en 'bestrijdbaarheid'. Samen met gemeenten wordt dit jaar verder invulling gegeven aan deze themakaarten, die op interactieve wijze en visueel meer inzicht moeten geven in de actuele stand van zaken op de genoemde thema's.

VRBZO ontwikkelt en implementeert producten voor Brandveilig Leven

De Toekomstvisie Brandweerzorg pleitte voor versterking van ‘de voorkant van brandveiligheid’. Gedragsverandering door bewustwording en zelfredzaamheid zijn belangrijke pijlers bij het voorkomen en beheersen van incidenten. Om die reden is onder de noemer Brandveilig Leven een scala aan producten ontwikkeld om bewustwording en gedragsverandering te creëren bij burgers en bedrijven op het gebied van brandveiligheid. In de evaluatie Toekomstvisie Brandweerzorg is deze opdracht bevestigd.


Vraag naar producten Brandveilig Leven blijft achter

Brandveilig Leven is een onderwerp dat aandacht nodig heeft. In de eerste maanden blijft de vraag vanuit betrokken partijen achter ten opzichte van de verwachte afzet van activiteiten. Zo zijn in de eerste vier maanden in totaal 18 lespakketten voor 'Brandweer op school' verstrekt, terwijl er voor dit jaar is gerekend op 300.


Om deze trend te doorbreken, is een communicatiestrategie gemaakt. In een actieplan Brandveilig Leven wordt dit verder geconcretiseerd. Bij het opstellen van het plan wordt pro-actief de verbinding gezocht met de ambtenaren rampenbestrijding en coördinatoren integrale veiligheid bij gemeenten. Een onderdeel van het actieplan is het stimuleren en intensiveren van de activiteiten van Brandveilig Leven richting de gemeenten en de samenleving, als ware een beïnvloedingsstrategie. Hierin zien wij een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten als partner, (mede-)initiator en ‘opdrachtgever’.

VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over de voorbereiding op crisissituaties

Het borgen van de continuïteit van zorg tijdens crisissituaties is een belangrijke opdracht voor de GHOR. Via convenanten zijn met alle acute zorginstellingen al afspraken gemaakt over de zorgcontinuïteit bij crisissituaties.


Niet-acute zorgpartners zijn de verzorgings-, verpleeg- en thuiszorginstellingen (VVT-instellingen). In de tweede helft van 2019 wil VRBZO met 2 niet-acute zorginstellingen afspraken maken over de zorgcontinuïteit bij crises. Wij voorzien hierbij geen obstakels om deze doelstelling dit jaar te realiseren.

VRBZO voert het beleidsplan risicocommunicatie Brabant uit

De veiligheidsregio heeft een wettelijk taak om de bevolking te informeren over rampen en crises die de regio kunnen treffen. De maatschappij moet bekend zijn met de risico’s en weten hoe te handelen als het misgaat. In Noord Brabant is gekozen voor een gezamenlijke aanpak.


Gezamenlijke aanpak

De gezamenlijke uitvoering en ontwikkeling van campagnes over de thema's Natuurbrand en Spoorveiligheid verloopt volgens planning. Zo zijn de communicatiemiddelen over Spoorveiligheid de afgelopen periode geactualiseerd met betrokken partners en gemeenten. De campagne wordt momenteel breed uitgerold.

Tijdens het BVO Risicobeheersing in mei wordt de opdracht besproken om de risico's rondom spoorveiligheid nader in beeld te brengen. Hier wordt een plan van aanpak afgesproken om het onderzoek verder vorm te geven.


Uitvoer enkele geplande campagnes onzeker

Bij de campagnes over Evenementveiligheid en ‘Blijf uit de rook’ worden capaciteitsproblemen bij de andere veiligheidsregio’s ervaren, waardoor de planning voor deze campagnes onzeker is. Juist omwille van de effectiviteit en het bereik van de campagnes en de beschikbare capaciteit en middelen, is met de andere Brabantse veiligheidsregio’s afgesproken om dit gezamenlijk op te pakken. We besluiten voor de zomer in hoeverre we aan deze campagnes toch al zelfstandig uitvoering kunnen en willen geven.

VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering

Gemeenten gaven aan behoefte te hebben aan één samenhangend integraal advies van VRBZO. De Omgevingswet vergroot diezelfde behoefte als het gaat om de samenhang met andere verbonden partijen zoals de GGD en de ODZOB. Adviezen van deze partijen moeten op elkaar zijn afgestemd zodat de adviezen in elkaars verlengde liggen. Dit met als doel om te komen tot betere integrale adviesverlening richting gemeenten.


Manifest Omgevingswet gereed

De afgelopen periode is in de kring van gemeentesecretarissen samen met de betrokken gemeenschappelijke regelingen een manifest over de Omgevingswet opgesteld. In het manifest zijn uitgangspunten opgenomen over hoe in deze regio uitvoering wordt gegeven aan de Omgevingswet. Dit heeft onder andere effect op de adviesverleningstaak van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. In mei wordt in het Bestuurlijk Vooroverleg Risicobeheersing het manifest in relatie tot de dienstverleningsopdracht naar VRBZO op verkennende wijze besproken.


Gelet op de complexiteit van het onderwerp en de onderlinge afhankelijkheden tussen diverse gemeenschappelijke regelingen en gemeenten, is onze verwachting dat dit proces dit jaar niet is afgerond.