Risicobeheersing

VRBZO werkt risicogericht

Bij de behandeling van het Brandweerzorgplan in de vergadering van het Algemeen Bestuur in maart is de behoefte geuit om tot een bestuurlijke opdracht te komen om risicoprofilering (inclusief duiding) voor gemeenten én de regio beter in kaart te brengen. In mei is in het Bestuurlijk Vooroverleg Risicobeheersing de opdracht besproken die hier gevolg aan moet geven.


Digitale signaleringskaart

Ondertussen is samen met o.a. de ODZOB is een digitale signaleringskaart externe veiligheid ontwikkeld, welke via seminars en workshops is gepresenteerd aan gemeenten. Deze kaart geeft gemeenten meer integraal inzicht in mogelijke risico’s rondom het thema externe veiligheid. Daarnaast is VRBZO samen met o.a GGD bezig met de ontwikkeling van digitale themakaarten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

VRBZO ontwikkelt en implementeert producten voor Brandveilig Leven

In evaluatie Toekomstvisie Brandweerzorg is de bestuurlijke opdracht bevestigd. In een actieplan Brandveilig Leven wordt dit verder geconcretiseerd. Bij het opstellen van het plan is pro-actief de verbinding gezocht met de ambtenaren rampenbestrijding en coördinatoren integrale veiligheid bij gemeenten.


Richting de samenleving

Een onderdeel van dit actieplan is het stimuleren en intensiveren van de activiteiten van Brandveilig Leven richting de samenleving. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten als partner, (mede-)initiator en ‘opdrachtgever’. In de eerste maanden blijft de vraag vanuit gemeenten achter ten opzichte van de verwachte afzet van activiteiten.

VRBZO maakt afspraken met zorginstellingen over de voorbereiding op crisissituaties

Het borgen van de continuïteit van zorg tijdens crisissituaties is een belangrijke opdracht voor de GHOR. Via convenanten zijn met alle acute zorginstellingen al afspraken gemaakt over de zorgcontinuïteit bij crisissituaties.


Niet-acute zorgpartners zijn de verzorgings-, verpleeg- en thuiszorginstellingen (VVT-instellingen). In de tweede helft van 2019 wil VRBZO met 2 niet-acute zorginstellingen afspraken maken over de zorgcontinuïteit bij crises.

VRBZO voert het beleidsplan risicocommunicatie Brabant uit

De veiligheidsregio heeft een wettelijk taak om de bevolking te informeren over rampen en crises die de regio kunnen treffen. De maatschappij moet bekend zijn met de risico’s en weten hoe te handelen als het misgaat. In Noord Brabant is gekozen voor een gezamenlijke aanpak.


Gezamenlijke aanpak

De gezamenlijke uitvoering en ontwikkeling van campagnes over de thema's Natuurbrand en Spoorveiligheid verloopt conform planning. De communicatiemiddelen over Spoorveiligheid zijn de afgelopen periode geactualiseerd met betrokken partners en gemeenten en worden momenteel breed uitgerold.

Tijdens het BVO Risicobeheersing is een opdracht besproken om de risico's rondom spoorveiligheid nader in beeld te brengen. Hier is een plan van aanpak afgesproken om onderzoek verder vorm te geven.


Campagnes

Bij de campagnes over Evenementveiligheid en ‘Blijf uit de rook’ ervaren wordn capaciteitsproblemen bij de andere veiligheidsregio’s ervaren, waardoor de planning voor deze campagnes onzeker is. Juist omwille van de effectiviteit en bereik van de campagnes en de beschikbare capaciteit en middelen, is met de andere Brabantse veiligheidsregio’s afgesproken om dit gezamenlijk op te pakken. We bekijken nu in hoeverre we hier toch al zelfstandig uitvoering aan kunnen en willen geven.

VRBZO realiseert multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering door integrale advisering

Gemeenten gaven aan behoefte te hebben aan één samenhangend integraal advies van VRBZO. De Omgevingswet vergroot diezelfde behoefte als het gaat om de samenhang met verbonden partijen als GGD en ODZOB. Adviezen van deze partijen moeten op elkaar zijn afgestemd zodat tegenstrijdigheden in de adviezen worden vermeden.


Manifest

De afgelopen periode is in de kring van gemeentesecretarissen samen met de betrokken gemeenschappelijke regelingen een manifest over de Omgevingswet opgesteld. In het BVO Risicobeheersing van mei is het manifest in relatie tot de dienstverleningsopdracht naar VRBZO op verkennende wijze besproken, met als doel om te komen tot betere integrale adviesverlening richting gemeenten.