Incidentbestrijding

Evaluatie Toekomstvisie Brandweerzorg

In 2015 werd de Toekomstvisie Brandweerzorg bestuurlijk vastgesteld. De daaropvolgende jaren was VRBZO bezig om de taakstellingen die hieruit volgden uit te voeren. In 2018 vond een cijfermatige en inhoudelijke evaluatie plaats over de resultaten van het gehele traject.


Toekomstvisie Brandweerzorg afgerond

Begin 2019 zijn de resultaten van de evaluatie besproken door de bestuurlijke vooroverleggen en vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De belangrijkste conclusies zijn:

  • De opgelegde betekenisvolle bijdrage aan de bezuinigingen is gerealiseerd.
  • De kernboodschap van de Toekomstvisie Brandweerzorg was "voldoende aandacht voor de voorkant van de veiligheidsketen". Uit de evaluatie is gebleken dat deze boodschap is ingevuld en uitgedragen.
  • De repressieve slagkracht is op een nog voldoende acceptabel niveau ingericht. De droge periode met bijbehorende extra inzet van de organisatie heeft wel laten zien dat de grenzen van mogelijkheden in zicht beginnen te komen.
  • De bedrijfsvoering is sober maar adequaat.


Bij alle maatregelen is voor ogen gehouden dat soberheid noodzakelijk is, maar dat de zorg voor veiligheid en de zorg voor ons personeel daarmee niet in gevaar mag komen. Dat laat onverlet dat geconstateerd kan worden dat de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg geslaagd is.

Brandweerzorgplan

Het brandweerzorgplan is aangeboden aan het bestuur en het wettelijke onderdeel (dekkingsplan) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Tijdens de behandeling kwam vanuit het bestuur het signaal om lokale en regionale risico’s beter inzichtelijk te maken en er (lokale) maatregelen aan te koppelen. Door meer aandacht voor digitale themakaarten wil VRBZO invulling geven aan de behoefte aan meer inzicht in risico's. Zie ook de doelstelling ‘VRBZO werkt risicogericht’ bij Risicobeheersing.


Ondersteunen en adviseren bevoegd gezag

Gemeenten en VRBZO zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van goede brandweerzorg in de regio. Samenhang tussen de verschillende preventieve en repressieve brandveiligheidsmaatregelen bepalen mede het niveau van fysieke veiligheid in een gemeente en in de regio. Welke maatregel het meest effectief is om de brandveiligheid te vergroten, is een continue afweging tussen risico’s in een gemeente, de lokale situatie en diverse belangen bij betrokkenen. VRBZO treedt graag met gemeenten in gesprek om te ondersteunen en adviseren indien lokale knelpunten of onduidelijkheden worden ervaren. Met enkele gemeenten zijn de contacten inmiddels gelegd, ook de andere gemeenten benadert VRBZO pro-actief.

VRBZO vernieuwt de brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit & continuïteit

Vorig jaar zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, waaronder vrijwilligers, over hoe we de brandweerorganisatie verder kunnen verbeteren. Aan de hand van de ervaren knelpunten zijn we aan de slag gegaan om hier verbetering in aan te brengen. De meeste knelpunten waren operationeel en praktisch van aard, maar er werden ook knelpunten genoemd met een tactisch of strategisch karakter.


Medewerkers gaven aan dat de lijnen binnen de sector Incidentbestrijding (te) complex waren. Hier is een kentering in aangebracht door de structuur op dit onderdeel te versimpelen. Na het doorlopen van het adviestraject met de Ondernemingsraad is in het tweede kwartaal gestart met de eerste fase van de nieuwe structuur.


Strategische keuzes

In mei worden bij het bestuurlijk vooroverleg Incidentbestrijding de contouren van de visie incidentbestrijding gepresteerd. Een complicerende factor in dit toekomstbeeld is het feit dat momenteel op vele (landelijke) tafels nog volop wordt gesproken over de toekomst van brandweerzorg. Enkele belangrijke lopende ontwikkelingen:

  • De evaluatie Wet veiligheidsregio’s start dit jaar, waarbij ook het huidige stelsel van opkomsttijden wordt meegenomen.
  • In de Brandweerkamer wordt gesproken over de diversiteit van specialismes om de belasting in tijd (voor training en inzet) voor de vrijwilliger behapbaar te houden.
  • Ook bij het Veiligheidsberaad zijn vrijwilligheid en arbeidsrelatiearrangementen actuele thema's op de uitvoeringsagenda.