Incidentbestrijding

Evaluatie Toekomstvisie Brandweerzorg

In 2015 werd de Toekomstvisie Brandweerzorg bestuurlijk vastgesteld. De daaropvolgende jaren was VRBZO bezig om de taakstellingen die hieruit volgden uit te voeren. In 2018 heeft een cijfermatige en inhoudelijke evaluatie plaatsgevonden over de resultaten van het gehele traject. In maart 2019 zijn de resultaten besproken door de bestuurlijke vooroverleggen (BVO’s) en het Algemeen Bestuur. Hiermee is de Toekomstvisie afgerond.

Brandweerzorgplan

Het brandweerzorgplan is aangeboden aan het bestuur en het wettelijke onderdeel (dekkingsplan) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierbij kwam vanuit het bestuur het signaal om lokale en regionale risico’s beter inzichtelijk te maken en er (lokale) maatregelen aan te koppelen (zie ook de doelstelling ‘VRBZO werkt risicogericht’).


Ondersteunen en adviseren

VRBZO treedt graag met gemeenten in gesprek om te ondersteunen en adviseren indien lokale knelpunten of onduidelijkheden worden ervaren. Met enkele gemeenten zijn de contacten inmiddels gelegd.

De opgave tot meer inzicht in risico’s zal ook terugkomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.

VRBZO vernieuwt de brandweerorganisatie op basis van kwaliteit, capaciteit & continuïteit

In het BVO Incidentbestrijding is een toelichting gegeven op het toekomstbeeld repressieve brandweerzorg in onze regio. Momenteel wordt op vele (landelijke) tafels gesproken over de toekomst van brandweerzorg, waaronder:


- Evaluatie Wet veiligheidsregio’s. Een onderdeel van de evaluatie is het huidige stelsel van opkomsttijden.

- In de Brandweerkamer wordt gesproken over de diversiteit van specialismes om de belasting in tijd (voor training en inzet) voor de vrijwilliger behapbaar te houden.


Kentering

Mede door de inrichting van Incidentbestrijding werden lijnen binnen de organisatie soms als complex ervaren. Hierin is een kentering aangebracht door de structuur van de organisatie te versimpelen. Na het doorlopen van het adviestraject met de Ondernemingsraad is in Q2 gestart met de eerste fase van het formaliseren van de organisatie. Overige knelpunten zijn veelal operationeel van aard en worden in die zin opgepakt. Knelpunten met een strategisch karakter worden meegenomen in de visie en voorgelegd aan het BVO Incidentbestrijding en aansluitend het Bestuur, zodat hierin afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt.