Financiële prognose

Prognose exploitatie resultaat


Voor 2019 verwacht VRBZO een positief resultaat te realiseren van € 610.000. Dit resultaat komt met name tot stand door (incidentele en structurele) voordelen op de meldkamer en incidentele voordelen op kapitaalslasten. Hier staat tegenover dat er een nadelig resultaat wordt verwacht op met name loonkosten, opleidingskosten en vergoedingen voor vrijwilligers.


Meldkamer: € 480.000

In 2019 is de gezamenlijke Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) formeel van start gegaan. Hiermee loopt VRBZO voorop in de vorming van de Landelijke Meldkamer Samenwerking, wat een financieel voordeel oplevert.


Kapitaalslasten: € 742.000

Diverse geplande investeringen vinden later dan verwacht plaats. Dit zorgt voor incidenteel lagere kapitaalslasten van € 742.000 in 2019. Oorzaken zijn onder andere de verbouwing van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Waalre (naar 2020), de mislukte aanbesteding van vier tankautospuiten voor stedelijk gebied en vertraging in de aanbesteding van het watertransport systeem (WTS 400).

Loonkosten: -/- € 183.000

De verwachting is een negatief resultaat op loon- en personeelskosten van € 183.000. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door inhuur, detachering en consultancy. Dit komt onder andere door implementatie van ICT-pakketten als eHRM en het Vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS). Deze ICT pakketten leveren structurele voordelen op die vorig jaar zijn ingezet bij de bezuinigingstaakstelling van € 600.000.


Opleidingskosten brandweer: -/- € 150.000

We verwachten door verloop meer nieuwe vrijwilligers nodig te hebben. De hoge instroom is noodzakelijk om de capaciteit op sterkte te houden. Nieuwe medewerkers moeten, voordat zij repressief inzetbaar zijn, een 2-jarig opleidingstraject doorlopen. Hierdoor verwachten we meer uit te geven aan opleidingen, waardoor we dit jaar een negatief resultaat verwachten van € 150.000 op opleidingskosten. Bij deze prognose is uitgegaan van voldoende nieuwe aanwas om de capaciteit aan te vullen. Onzekerheid hierin is dat de ervaring leert dat het werven van nieuwe vrijwilligers uitdagend is. We zijn bezig met een verkenning in hoeverre deze ontwikkeling structureel is.


Vergoedingen vrijwilligers: -/- € 134.000

We verwachten hogere kosten door langdurige inzetten door natuurbranden. In de eerste maanden van het jaar waren er al diverse natuurbranden in de regio, waarbij vrijwilligers meer uren dan verwacht zijn ingezet. Mede gelet op onze extrapolatie van inzetten en de voorspellingen van het KNMI over de komende zomer (wederom droog en warm) verwachten we een incidenteel negatief resultaat van € 134.000.


BIZOB: -/- € 75.000

VRBZO maakt gebruik van inkoopcapaciteit van bureau BIZOB en heeft hier jaarlijks budget voor beschikbaar. Bij de bezuinigingstaakstelling voor 2019 is vorig jaar door het Algemeen Bestuur besloten om het budget structureel met € 75.000 te verlagen. Echter, de besparing kan naar verwachting pas in jaarschijf 2022 worden gerealiseerd. De oorzaak hiervoor is tweeledig: het contract kent een opzegtermijn van twee jaar en we moeten de interne expertise nog verder ontwikkelen. Tot dat moment zorgt dit voor een negatief incidenteel resultaat van € 75.000.


Overig: -/- € 70.000

Diverse ontwikkelingen met een incidenteel negatief resultaat van € 70.000. De oorzaak ligt met name in hogere brandstofkosten voor voertuigen (o.a. door meer langdurige inzetten), kosten voor onderhoud van materieel en verzekeringen.

Overzicht investeringen

In dit onderdeel worden de bestedingen van de, door het Algemeen Bestuur goedgekeurde, investeringskredieten toegelicht. De meeste investeringen worden in de tweede helft van 2019 gerealiseerd.


Bedrijfsgebouwen

Verwachte kapitalisaties in 2019

 • De verbouwing aan locatie Helmond start na de zomer en is naar verwachting eind 2019 gereed.
 • De toegangsbeveiliging tot alle locaties wordt volledig afgerond in 2019.


Prognose restant kredieten eind 2019

 • Alle kredieten die samenhangen met de verbouwing aan het ROC. De verbouwing start begin 2020.
 • Alle kredieten die samenhangen met de verbouwing aan het ROC voor de ambulancefunctie aldaar. De ambulancefunctie wordt niet gerealiseerd. Hiervoor is een begrotingswijziging in voorbereiding.


Machines, apparaten en installaties

Verwachte kapitalisaties in 2019

 • Diverse kredieten voor hard- en software, aanwending in 2019.
 • De inrichting van een slangenwasplaats. De verwachting is dat dit in 2019 afgerond wordt.


Prognose restant kredieten eind 2019

 • Diverse kredieten voor hard- en software. Momenteel wordt een bestuurlijke begrotingswijziging voorbereid waarin wordt voorgesteld om deze kredieten te verlagen. In de begrotingswijziging wordt tevens voorgesteld om de bijhorende kapitaalslasten om te zetten in exploitatielasten voor hard- / softwarelicenties. Hiermee sluit de administratieve verwerking van licensies aan bij de abonnementenstructuur van licenties.


Vervoermiddelen (materiaal en materieel)

Verwachte kapitalisaties in 2019

 • De aankoop van twee gebruikte hoogwerkers, overgenomen van veiligheidsregio Zeeland.
 • De vervanging van het Copi C voertuig inclusief hardware. Dit is een gezamenlijk project met Veiligheidsregio Brabant-Noord, de levering staat gepland eind 2019.
 • Een instructieunit, verwachte aflevering eind 2019.
 • De vervanging van het voertuig Hoogteredding, aflevering is voorzien medio 2019.
 • Het ombouwen van twee logistiek voertuigen, dit project zal medio 2019 afgerond gaan worden.
 • De aanschaf van diverse dienstbussen en dienstvoertuigen.


Prognose restant kredieten eind 2019

 • Tankautospuiten Stedelijk Gebied, in totaal 4 stuks. De uitlevering hiervan zijn voorzien begin 2020.
 • De vervanging van WVD voertuigen, moment van vervanging is afhankelijk van technische noodzaak en besluitvorming.
 • De vervanging van First Responder voertuigen, moment van vervanging is afhankelijk van technische noodzaak.
 • De vervanging van WTS 400, uitlevering is voorzien in 2020.
Overige

Verwachte kapitalisaties in 2019

 • Kredieten die betrekking hebben op arbeidshygiëne. Zoals ademluchttoestellen, ademluchtcilinders en gelaatstukken t.b.v. trainen en oefenen.
 • Kredieten voor meetapparatuur zullen in 2019 aangesproken gaan worden.
 • Kredieten voor beschermende kleding zoals gas- en chemiepakken zullen in 2019 aangesproken gaan worden.
 • Kredieten voor bepakking nieuwe tankautospuiten voor Stedelijk Gebied, levering hiervan staat gepland eind 2019.
 • Kredieten voor kantoormeubilair voor de locatie Helmond.


Prognose restant kredieten eind 2019

 • Kredieten voor communicatiemiddelen C2000 en arbeidshygiëne betreffen restanten waarvan in 2019 wordt besloten of verdere aanwending noodzakelijk is.
 • Kredieten voor vervanging van alarmontvangers (pagers). Vervanging was voorzien in 2019, door langere technische levensduur doorgeschoven naar 2020.
 • Kredieten voor kantoormeubilair voor het ROC.
 • Kredieten voor bluskleding en helmen.

Overzicht reserves en voorzieningen

De onttrekking van de bestemmingsreserve voor arbeidshygiëne is € 65.000 lager dan begroot. Dit komt omdat de kredieten voor ademluchttoestellen, ademluchtcilinders en gelaatstukken voor trainen en oefenen pas in de tweede helft van 2019 worden aangesproken.