Financiële situatie

Prognose exploitatie resultaat

Voor 2019 verwacht VRBZO een positief resultaat te realiseren van € 610.000. Dit resultaat komt met name tot stand door (incidentele en structurele) voordelen op de meldkamer en incidentele voordelen op kapitaalslasten. Hier staat tegenover dat er een nadelig resultaat wordt verwacht op loonkosten, opleidingskosten en vergoedingen voor vrijwilligers.


Meldkamer: € 480.000

In 2019 is de gezamenlijke meldkamer Oost Brabant (MKOB) formeel van start gegaan. Dit resultaat bestaat uit een incidenteel voordeel van € 230.000, en een structureel voordeel van € 250.000.


Kapitaalslasten: € 742.000

Diverse geplande investeringen vinden later dan verwacht plaats. Dit zorgt voor incidenteel lagere kapitaalslasten van € 742.000 in 2019. Oorzaken zijn onder andere de verbouwing van het ROC (in 2020), de aankoop van 4 tankautospuiten voor stedelijk gebied, first responders en vervanging van watertransport systeem (WTS 400).


Loonkosten: -/- € 183.000

De verwachting is een negatief resultaat op loon- en personeelskosten van € 183.000. De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn:

  • Structurele tegenvaller van € 250.000 op pensioenlasten. In 2019 wordt dit gedragen uit de exploitatie door VRBZO. Vanaf 2020 is dit structureel gedekt vanuit een (reeds vastgestelde) verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
  • In totaal verwachten we een incidenteel negatief resultaat van € 167.000 op inhuur, detachering en consultancy. Dit komt door inhuur van personeel voor extra werkzaamheden gemeente Eindhoven, de vervanging van elders gedetacheerde specialisten en hogere implementatiekosten van ICT pakketten als eHRM en Vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS).
  • Structureel positief resultaat van € 234.0000 door lagere loonkosten stijging dan begroot.


Opleidingskosten brandweer: -/- € 150.000

Voor de komende jaren verwachten we meer nieuwe vrijwilligers te moeten opleiden voor diverse functies. Deze medewerkers moeten voordat zij repressief inzetbaar zijn een 2-jarig opleidingstraject doorlopen. Om de capaciteit de komende jaren op sterkte te houden verwachten we meer uit te geven aan opleidingen, waardoor we een incidenteel negatief resultaat hebben van € 150.000 op opleidingskosten. Bij deze prognose is uitgegaan van voldoende nieuwe aanwas om de capaciteit aan te vullen. Echter, de ervaring leert dat het werven van nieuwe vrijwilligers uitdagend is.

Overzicht investeringen

In dit onderdeel worden de bestedingen van de, door het Algemeen Bestuur goedgekeurde, investeringskredieten toegelicht. De meeste investeringen worden in de tweede helft van 2019 gerealiseerd.


Bedrijfsgebouwen

Verwachte kapitalisaties in 2019

· De verbouwing aan locatie Helmond start na de zomer en is naar verwachting eind 2019 gereed.

· De toegangsbeveiliging tot alle locaties wordt volledig afgerond in 2019.

Prognose restant kredieten eind 2019

· Alle kredieten die samenhangen met de verbouwing aan het Regionaal Opleidingscentrum in Waalre (ROC). De verbouwing start begin 2020.

· Alle kredieten die samenhangen met de verbouwing aan het ROC voor de ambulancefunctie aldaar. De ambulancefunctie wordt niet gerealiseerd. Hiervoor is een begrotingswijziging in voorbereiding.


Machines, apparaten en installaties

Verwachte kapitalisaties in 2019

· Diverse kredieten voor hard- en software, aanwending in 2019.

· De inrichting van een slangenwasplaats. De verwachting is dat dit in 2019 afgerond wordt.

Prognose restant kredieten eind 2019

· Diverse kredieten voor hard- en software. Momenteel wordt een bestuurlijke begrotingswijziging voorbereid waarin wordt voorgesteld om kredieten te verlagen en in te zetten voor exploitatie van financiering van hard- / softwarelicenties.


Vervoermiddelen

Verwachte kapitalisaties in 2019

· De aankoop van twee gebruikte hoogwerkers, overgenomen van veiligheidsregio Zeeland.

· De vervanging van het Copi C voertuig inclusief hardware. Dit is een gezamenlijk project met Veiligheidsregio Brabant-Noord, de levering staat gepland eind 2019.

· Een instructieunit, verwachte aflevering eind 2019.

· De vervanging van het voertuig Hoogteredding, aflevering is voorzien medio 2019.

· Het ombouwen van twee logistiek voertuigen, dit project zal medio 2019 afgerond gaan worden.

· De aanschaf van diverse dienstbussen en dienstvoertuigen.

Prognose restant kredieten eind 2019

· Tankautospuiten Stedelijk Gebied, in totaal 4 stuks. De uitlevering hiervan zijn voorzien begin 2020.

· De vervanging van WVD voertuigen, moment van vervanging is afhankelijk van technische noodzaak en besluitvorming.

· De vervanging van First Responder voertuigen, moment van vervanging is afhankelijk van technische noodzaak.

· De vervanging van WTS 400, uitlevering is voorzien in 2020.
Overige

Verwachte kapitalisaties in 2019

· Kredieten die betrekking hebben op arbeidshygiëne. Zoals ademluchttoestellen, ademluchtcilinders en gelaatstukken t.b.v. trainen en oefenen.

· Kredieten voor meetapparatuur zullen in 2019 aangesproken gaan worden.

· Kredieten voor beschermende kleding zoals gas- en chemiepakken zullen in 2019 aangesproken gaan worden.

· Kredieten voor bepakking nieuwe tankautospuiten voor Stedelijk Gebied, levering hiervan staat gepland eind 2019.

· Kredieten voor kantoormeubilair voor de locatie Helmond.


Prognose restant kredieten eind 2019

· Kredieten voor communicatiemiddelen C2000 en arbeidshygiëne betreffen restanten waarvan in 2019 wordt besloten of verdere aanwending noodzakelijk is.

· Kredieten voor vervanging van alarmontvangers (pagers). Vervanging was voorzien in 2019, door langere technische levensduur doorgeschoven naar 2020.

· Kredieten voor kantoormeubilair voor het ROC.

· Kredieten voor bluskleding en helmen.

Reserves en voorzieningen