Crisisbeheersing

en prestatie-indicatoren

Crisisbeheersing: prestatie-indicatoren

De afgelopen maanden is er 1 GRIP 1-situatie geweest. Dit was een brand in een appartementengebouw in Liessel. Uit de evaluatie zijn vier leerpunten naar voren gekomen. De leiding en coördinatie en samenwerking met (keten)partners verliep goed. Op informatiemanagement waren er twee operationele verbeterpunten, welke direct in operationele procedures zijn opgenomen.


Vaak vergt ook de nafase en evaluatie van een GRIP-incident veel capaciteit van de crisisorganisatie. Omdat het aantal grootschalige multidisciplinaire incidenten beperkt was, was er capaciteit beschikbaar om de rampen- en crisisbeheersingsplannen (RBP / CBP) te actualiseren. Deze worden in juli aan het Algemeen Bestuur voorgelegd ter vaststelling. Daarnaast was er veel aandacht voor de training van functionarissen, extra gemeentelijke beleidsteam (GBT) oefeningen en de voorbereiding van de Full Skill oefening op Luchthaven Eindhoven.

VRBZO organiseert Bevolkingszorg vanuit collectieve taak

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in maart heeft de nieuwe coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg zijn bevindingen van zijn eerste 100 dagen uiteengezet. Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt op het gebied van efficiëntie en kwaliteit (doelmatigheid). Dit blijkt onder andere uit het concentreren van sleutelfunctionarissen en opleiding. Desondanks liggen er nog voldoende uitdagingen, want de uitvoering van de processen van bevolkingszorg staat onder druk door bij VRBZO en sommige gemeenten.


Onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris wordt momenteel samen met ambtelijke ondersteuning door gemeenten vanuit de bestaande basis een ontwikkelplan opgesteld. Na de zomer wordt dit voorstel voorgelegd aan het Bestuurlijk Vooroverleg Crisisbeheersing.

VRBZO verbreedt netcentrische informatiedeling binnen bevolkingszorg en de zorgketen

Bij crises moeten alle betrokken partners binnen de zorgketen tijdig over de juiste informatie beschikken. Bij het bereiken van dit doel is Brabant breed de samenwerking gezocht. Het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) is een applicatie die de informatieuitwisseling tussen hulpdiensten en partners bij een crisis moet verbeteren. In 2019 gaat VRBZO bij de GHOR en relevante zorgpartners LCMS Gezondheidszorg (GZ) implementeren en functionarissen opleiden.


Implementatie afgerond

In de eerste maanden van het jaar is de technische implementatie afgerond en zijn tientallen functionarissen opgeleid om de applicatie te gebruiken bij crises. In juni 2019 wordt LCMS in gebruik genomen bij alle ziekenhuizen, huisartsenposten, RAV’s, GGD’s en GHOR-bureaus in Noord Brabant.


Hiermee is in technische zin een grote stap gezet in netcentrische informatiedeling bij crisissituaties. Tijdens reguliere opleidingen, trainingen en oefeningen blijft informatiedeling een belangrijk onderdeel van het programma. Hierbij wordt, naast ‘technische’ informatiedeling via LCMS, ook aandacht besteed aan de menselijke interactie en communicatie bij informatiedeling.