Bedrijfsvoering

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

In maart zijn de evaluatie Toekomstvisie Brandweerzorg, het Regionale Risicoprofiel en het nieuwe Brandweerzorgplan door het bestuur vastgesteld. Deze dienden - samen met de eerder vastgestelde visie op Crisisbeheersing en visie doorontwikkeling GHOR - als input voor de voorbereidingen om te komen tot een meerjarenbeleidsplan 2020–2023. Een plan dat de strategische koers voor de komende jaren uitzet.


Ambtelijk koersdocument

Komende maanden komen de strategische kaders voor het beleidsplan op de bestuurlijke agenda. In aanloop hiernaar is aan een ambtelijk koersdocument gewerkt. Dit koersdocument moet richting geven aan de ontwikkeling van VRBZO. De eerste versie van dit ambtelijk document is inmiddels besproken met leidinggevenden en medewerkers. Ook is het aangeboden aan de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering om te beoordelen of het document een goede basis is voor het bestuur en de gesprekken die hierover gevoerd moeten worden. In mei wordt het ambtelijk koersdocument aangeboden aan de Bestuurlijke Vooroverleggen. Voor de zomer worden rondetafelgesprekken gehouden met ketenpartners om hen mee te nemen in de ontwikkelrichting. In het derde kwartaal van 2019 wordt een meningsvormende bestuurlijke conferentie georganiseerd. Na consultatie van o.a. gemeenteraden kan het beleidsplan begin 2020 definitief worden vastgesteld.

VRBZO kan prestaties verantwoorden en sturen op prestaties

De prestaties van VRBZO komen terug in de diverse indicatoren in deze rapportage. De cijfers laten de resultaten op de reguliere taakuitvoering zien: hoeveel uitrukken waren er, hoe verloopt de advisering bij brandveiligheid, wat is de financiële realisatie? En welke ontwikkeling of trend is hieruit op te maken? Door op deze manier bezig te zijn met de prestaties wordt verantwoording afgelegd over de prestaties, maar wordt ook vooruit gekeken en gestuurd.


Leren en ontwikkelen

De organisatie leert en maakt stappen op dit gebied. Creëert focus door ‘het goede gesprek’, bijvoorbeeld tijdens leidinggevende bijeenkomsten en voortgangsgesprekken. Hier is altijd ruimte voor verbetering, en daar wordt voortdurend aan gewerkt.

VRBZO ontwikkelt personeelsbeleid richting HRD en stuurt op vakbekwaamheid van alle medewerkers

De ontwikkeling richting HRD zal in nauwe samenhang met de organisatorische uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 gebeuren. Dit gaat verder dan specialistisch inhoudelijke vakkennis in repressieve functies. De komende jaren zien we namelijk een belangrijke rol weggelegd voor hoogwaardige advisering en relatiemanagement richting gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en ketenpartners. Om hier als organisatie in te kunnen voorzien moeten we investeren in (andere) competenties en vaardigheden van medewerkers. Een advies ten aanzien van vakbekwaamheid van alle medewerkers wordt in de tweede helft van 2019 opgeleverd. Aan de hand van het advies zal een plan van aanpak voor de uitvoering opgesteld worden.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de organisatie laat de aflopen jaren een duidelijk dalende trend zien. Ook in de eerste maanden van dit jaar is het ziekteverzuim verder gedaald.

VRBZO bespaart op huisvestingskosten

Efficiënter omgaan met publiek geld en tevens medewerkers een moderne werkomgeving bieden. Dat zijn de voornaamste uitgangspunten. In 2019 gaat VRBZO de kantoorruimte van post Helmond moderniseren en de verbouwingsplannen voor het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) voorbereiden. Hiervoor is een investeringsbudget beschikbaar gesteld door de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering.


Planning post Helmond onder druk

Vanwege de hausse op de bouwmarkt staat de planning van de verbouwing van post Helmond onder druk. De aanbesteding wordt nog voor de zomer uitgezet, waarbij wordt gericht op aanvang van werkzaamheden in het najaar van 2019. De verwachting is dat dit door de aard van de werkzaamheden (binnen) een positief effect heeft op het aanbestedingsresultaat. Hiermee is nog niet duidelijk of de werkzaamheden in 2019 volledig worden afgerond.


Voor het ROC worden de verbouwplannen de komende maanden op gesteld en doorgerekend. De aanbesteding is beoogd eind 2019 of begin 2020.