Bedrijfsvoering

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

In maart zijn de evaluatie Toekomstvisie Brandweerzorg, het Regionaal Risicoprofiel en het nieuwe Brandweerzorgplan door het bestuur vastgesteld. Deze dienden, samen met de eerder vastgestelde visie op Crisisbeheersing en visie doorontwikkeling GHOR, als input voor de voorbereidingen om te komen tot een meerjarenbeleidsplan 2020–2023. Een plan dat de strategische koers voor de komende jaren moet uitzetten.


Ambtelijk koersdocument

Afgelopen maanden is gewerkt aan een ambtelijk koersdocument. Dit koersdocument moet richting geven aan de ontwikkeling van VRBZO. De eerste versie van dit ambtelijk document is aangeboden aan de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering om te beoordelen of het document een goede basis is voor het bestuur en de gesprekken die zij hierover gaan hebben. In mei wordt het ambtelijk koersdocument aangeboden aan de Bestuurlijke Vooroverleggen.


Rondetafelgesprekken

In juni worden rondetafelgesprekken gehouden met ketenpartners om hen mee te nemen in de ontwikkelrichting. In het derde kwartaal van 2019 wordt een meningsvormende bestuurlijke conferentie georganiseerd. Daarna vindt de consultatie van gemeenteraden plaats.

VRBZO kan prestaties verantwoorden en sturen op prestaties

De prestaties van VRBZO komen terug in de diverse indicatoren in deze rapportage. De cijfers laten de resultaten op de reguliere taakuitvoering zien: hoeveel uitrukken waren er, hoe verloopt de advisering bij brandveiligheid, wat is de financiële realisatie? Welke ontwikkeling of trend is hieruit op te maken? Door op deze manier bezig te zijn met de prestaties wordt verantwoording afgelegd over de prestaties, maar wordt ook vooruit gekeken en gestuurd.


Leren en ontwikkelen

De organisatie leert en maakt stappen op dit gebied. We hebben daarbij niet alleen oog voor cijfers. We creëren ook focus door ‘het goede gesprek’, bijvoorbeeld tijdens periodieke leidinggevende bijeenkomsten en voortgangsgesprekken. Hier is altijd ruimte voor verbetering, en daar wordt voortdurend aan gewerkt.

VRBZO ontwikkelt personeelsbeleid richting HRD en stuurt op vakbekwaamheid van alle medewerkers

De doelstellingen in het beleidsplan over het ontwikkelen van het personeelsbeleid naar HRD en het sturen op vakbekwaamheid van medewerkers gaan hand in hand. In nauwe samenhang wordt hieraan gewerkt. In de tweede helft van 2019 wordt een plan van aanpak opgeleverd over de wijze waarop inzicht verkregen kan worden in de mate van vakbekwaamheid van álle medewerkers.


Ondersteuning

Daaraan gekoppeld zit een advies over hoe de organisatie medewerkers kan ondersteunen bij hun ontwikkeling naar aantoonbare vakbekwaamheid. Het gaan dan om een continu proces, omdat mensen zich blijven ontwikkelen en omdat de verwachting ten opzichte van medewerkers kan veranderen (bijvoorbeeld door maatschappelijke ontwikkelingen of nieuwe wetgeving). Dit alles met het doel dat medewerkers zo’n optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen. Dat betekent ook dat dit een doorlopende doelstelling is.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de organisatie laat de aflopen jaren een duidelijk dalende trend zien. Ook in de eerste maanden van dit jaar is het ziekteverzuim verder gedaald.

VRBZO bespaart op huisvestingskosten

Efficiënter omgaan met publiek geld en tevens medewerkers een moderne werkomgeving bieden. Dat zijn de voornaamste uitgangspunten. In 2019 gaat VRBZO de kantoorruimte van post Helmond moderniseren en de verbouwingsplannen voor het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) voorbereiden. Hiervoor is een investeringsbudget beschikbaar gesteld door de adviescommissie financiën en bedrijfsvoering.


Planning post Helmond onder druk

Vanwege de hausse op de bouwmarkt staat de planning van de verbouwing van post Helmond onder druk. De aanbesteding wordt nog voor de zomer uitgezet, waarbij wordt gericht op aanvang van werkzaamheden in het najaar van 2019. De verwachting is dat dit door de aard van de werkzaamheden (binnen) een positief effect heeft op het aanbestedingsresultaat, maar het is onzeker of de werkzaamheden in 2019 volledig worden afgerond.


Voor het ROC in Waalre worden de verbouwplannen de komende maanden opgesteld en doorgerekend. De financiele kaders zijn hiervoor reeds afgestemd met de adviescommissie financiën en bedijfsvoering. De aanbesteding is beoogd voor eind 2019 of begin 2020.